ST-klubi ry.

Säännöt
           
           
           
1     NIMI JA KOTIPAIKKA
           
           
           
     Yhdistyksen nimi on ST-klubi ry. ja kotipaikka on 
           
     Helsinki.
           
           
           
2     TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
           
           
           
     Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja pitää yllä Atari 
           
     ST-tyyppisten tietokoneiden käyttöä Suomessa.
           
           
           
     Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää 
           
     jäsenilleen koulutustilaisuuksia, julkaisee jäsenlehteä 
           
     ja pitää yhteyttä laite- ja ohjelmistotoimittajiin sekä 
           
     alan ulkomaisiin käyttäjäyhdistyksiin.
           
           
           
     Toimintansa tukemiseksi yhdistys pitää yllä 
           
     mahdollisuuksien mukaan julkisohjelmakirjastoa, ottaa 
           
     vastaan lahjoituksia ja painattaa julkaisuja.
           
           
           
3     JÄSENET
           
           
           
     Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä tietotekniikasta 
           
     kiinnostunut yksityinen henkilö.
           
           
           
     Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.
           
           
           
     Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla 
           
     siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 
           
     puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen 
           
     kokouksen pöytäkirjaan.
           
           
           
     Hallitus voi erottaa jäsenen, joka rikkoo yhdistyksen 
           
     sääntöjä tai toimii yhdistyksen tarkoitusperien 
           
     vastaisesti tai yhdistystä vahingoittavasti. Erotetulla 
           
     jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen erottamista 
           
     seuraavan yleiskokouksen käsiteltäväksi.
           
           
           
     Jäseneltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta 
           
     päättää vuosikokous.
           
           
           
4     HALLITUS
           
           
           
     Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu 
           
     vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, 
           
     varapuheenjohtaja ja 6 varsinaista sekä 2 varajäsentä.
           
           
           
     Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten 
           
     välinen aika.
           
           
           
     Hallitus valitsee sihteerin, rahastonhoitajan ja muut 
           
     tarvittavat toimihenkilöt.
           
     Hallitus kokoontuu päättämänään ajankohtana, tai 
           
     puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan 
           
     varapuheenjohtajan kutsusta kun he katsovat siihen 
           
     olevan aihetta tai kun vähintään 2 hallituksen jäsentä 
           
     sitä vaatii. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus 
           
     kokoon vähintään 2 kertaa vuodessa.
           
           
           
     Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen 
           
     jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 
           
     mukaanluettuna on läsnä. Asia ratkaistaan 
           
     yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä 
           
     tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide.
           
           
           
5     YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
           
           
           
     Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai 
           
     varapuheenjohtaja, kumpikin yhdessä sihteerin tai 
           
     rahastonhoitajan kanssa. 
           
           
           
6     TILIT
           
           
           
     Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
           
           
           
     Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen 
           
     vuosikertomus on annettava tilintarkastajille 
           
     viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. 
           
     Tilintarkastien tule antaa kirjallinen lausuntonsa 
           
     hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.
           
           
           
7     YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
           
           
           
     Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. 
           
     Kokouskutsu on toimitettava vähintään kaksi viikkoa 
           
     ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena 
           
     kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen 
           
     jäsenlehdessä.
           
           
           
8     YHDISTYKSEN KOKOUKSET
           
           
           
     Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen 
           
     määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua.
           
           
           
     Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen 
           
     olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) 
           
     yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti 
           
     ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous 
           
     on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen 
           
     esittämisestä.
           
           
           
     Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi 
           
     ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin 
           
     määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten 
           
     mennessä tasan, päätös syntyy arpomalla.
           
           
           
9     VUOSIKOKOUS
           
           
           
     Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat 
           
     asiat:
           
     1.  kokouksen avaus;
           
     2.  valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi 
           
        pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
           
     3.  todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
           
     4.  hyväksytään kokouksen työjärjestys;
           
     5.  esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja 
           
        tilintarkastajien lausunto;
           
     6.  päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja 
           
        vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 
           
        muille tilivelvollisille;
           
     7.  vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja 
           
        menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus;
           
     8.  valitaan hallituksen puheenjohtaja, 
           
        varapuheenjohtaja ja muut jäsenet;
           
     9.  valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi 
           
        varamiestä;
           
     10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
           
           
           
     Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian 
           
     yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä 
           
     kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä 
           
     ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
           
 
           
           
           
10    SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN
           
           
           
     Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen 
           
     purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä 
           
     yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmeneljäsosan (3/4) 
           
     enemmisöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on 
           
     mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen 
           
     purkamisesta.
           
           
           
     Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat 
           
     yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta 
           
     päättävän kokuksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen 
           
     tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan 
           
     tarkoitukseen.

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003