Graafistenkäyttöympäristöjenperustaluotiinjo1970-luvullaXeroxin
           
PaloAltontutkimuskeskuksessa,jossakehitetttintunnettuStar-
           
työasema.Appleoliensimmäinenyritys,jonkaonnistuikopioimaan
           
Star:inedistyksellisetpiirteet.Seeivarsinaisestiitseolekeksinyt
           
kaikkiaMacinkäyttäjäliitynnän(Finder)ominaisuuksia,vaanosa
           
"keksittiin"XeroxinPaloAltontutkimuskeskuksenvierailulla.
           
Ensimmäinenmalli,Lisa,olitekniikanosaltavieläraakile,mutta
           
Macintoshistatulikaupallinenmenestys.Appleoliensimmäinen,jokatoi
           
WIMP:in(Windows,Icons,MouseandPulldownMenus)yleiseenkäyttöön.
           
Macintoshinkäyttöolihelppooppia,mikätoiuusiakäyttäjiäatk:n
           
piiriin.Macintoshonjäämässäsuljetuksiympäristöksi,koskaApplen
           
varusohjelmistoaeimyydämuillelaitevalmistajilla.PC-mikroissaja
           
Unix-ympäristössäollaanajamassakiinniMacintoshinvuosiakestänyttä
           
etumatkaa.OS/2-jaUnix-käyttöjärjestelmätsoveltuvatmoniajoon
           
paremminkuinApplenMultiFinder.
           
           
           
ApplenkaltaisiaympäristöjäovatkotimikrotAtariSTjaAmiga.
           
Molempiengrafiikkaonkorkealaatuista.Ataringrafiikkaperustuu
           
DigitalResearchinGEM-tuotteeseen,jokaaikoinaanolivaihtoehto
           
MicrosoftinWindowsillePC-mikroissa.Atarikehitettinallevuodessaja
           
sesaiomankäyttöjärjestelmän(TheOperatingSystem).
           
KäyttäjäliittymäksivalittinsiistuoGEM.Valintaolisinänsähyvä,tai
           
olisiollut,josDigitalResearchjaAtariolisivatsaaneettuotteeseen
           
ajoissakaikkiosaset.SiitäjäialuksipuuttumaanniinsanottuGDOS,
           
jokaolisisisältänytmm.kirjoitinohjelmiajauseitaerilaisia
           
fontteja.
           
           
           
HankinensimmäisenST:ni1986.Enollutaikaisemminolluttekemisissä
           
tietokoneittenkanssa.EnsimmäinenkäyttäjäliittymäniolisiisGEM.Sen
           
lisäksi,ettäsanasuomennettunatarkoittaajalokiveä,sekoostuu
           
sanojenGraphics=graafinen,kuvaanperustuva,Enviroment=ympäristö
           
jaManagement=käsittelyalkukirjaimista.Tutustuinmikroihin
           
ikkunoinnin=Windows,ikoneiden=Icons,hiiren=Mouseja
           
alasvedettävienvalikoiden=Pulldown-menusvälityksellä,yhteensä
           
WIMP:inavulla.Edessäniolituolloinvaltavastiaivanuusia
           
tuttavuuksia.Vaikeintaoliymmärtääeriresoluutiotjaseettä
           
ikkunoissaeinäkynytkaikkeakerrallaan,vaanosaolioikeallatai
           
alhaallanäkymättömissä.
           
           
           
 ^^1,1,51,10^^:1
           
           
           
           
           
                            Pulldown-menu
           
                            kaikki valikot
           
                            avattuina.
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 
           
           
           
Myöhemminkaikkitulitutuksijokapäiväisenrunsaankäytönmyötä.Jopa
           
niin,etteijoitakinasioitaedeshavaitseennenkuinjokinmenee
           
pieleentaietteijotakinominaisuuttaolekäytössä.Esimerkiksiikkunan
           
oikeassareunassaolevavierityskenttäeioleolemassavainsiksi,että
           
tekstiävoisiirtääerikohtaa,vaanmyösettäsiitänäkeemissäkohtaa
           
tekstiäollaanjapaljonkositäonylä-jaalapuolella.
           
           
           
NytkunajattelenGEM:iä,nähtyänimoniamuitagraafisia
           
käyttöliittymiä,pidänsitämelkoonnistuneena:grafiikkajateksti
           
tyypitovathyvinluettaviajaselkeitä,tavaraaeioleliikaa,sitäon
           
sopivastijottakäyttöpysyyhallittavanajayksinkertaisena,joitakin
           
ominaisuuksiavoisitoivoa,muttailmankinpärjää,varsinkinkunmikään
           
eiolejäänyttekemättäsiksietteisitäsuoranaisestioleollut
           
työpöydällä.
           
           
           
Desktop ikoneita löytyy yhteensä viisi:
           
           
           
           
           
 ^^56,2,20,3^^:1
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Työpöytäikoneita on kaksi: levyasema- (Floppy Disk)ja roskakori- (Trash)
           
ikonit.
           
           
           
           
           
 ^^52,6,28,3^^:1 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Tiedostoikoneita on vain kolme: kansio (Folder), ohjelma- (.PRG-, .TOS- ja 
           
.TTP-loppuiset) ja datatiedosto.
           
           
           
 ^^9,11,65,14^^:1
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 
           
           
           
           
           
Ikkunan (Window) ominaisuuksia:
           
           
           
1. Ikkunan sulkemiskulma.
           
2. Ikkuna avautuu yli koko kuvaruudun. Jos sitä klikauttaa uudelleen, niin 
           
ikkuna sulkeutuu takaisin samankokoiseksi ja samaan paikkaan josta se
           
avattiin. Hyvä muistaa kun pitää vainvilkaista laajemmin ikkunan 
           
sisältöä,jonkajälkeenvoipalatasamaantyöpöytääntakasin.
           
3. Ikkunan kokoa voidaan muuttaa ottamalla hiirinuolella tästä kulmasta
           
kiinni ja siirtämällä haamuviivat haluttuun kokoon.
           
4. Ikkunaa voidaan siirtää tarttumalla siihen tästä palkista.
           
           
           
5. Nuolista ikkunan sisältöä voidaan vierittää rivi kerrallaan.
           
6. Palkki osoittaa missä kohtaa ollaan. Palkkia siirtämällä saadaan
           
  haluttu kohta ikkunan sisällöstä näytölle. Palkin koko suhteessa
           
  rasteritaustaan (7) ilmaisee, kuinka suuri osa ikkunan sisällöstä
           
  on näytöllä.
           
7. Rasteritaustasta ikkunan sisältöä voidaan vierittää sivu kerrallaan.
           
           
           
8. Käsittelyssä olevan levyaseman kirjainmerkki ja hakemistopolku.
           
9. Ikkunan sisällön suuruus tavuina ja aukiolevan ikkunan tiedostojen 
           
lukumäärä.
           
           
           
           
           
Mitä minä kaipaisin DeskTop:iin
           
           
           
Tyhjennettäväroskakoriolisimukava,kunvahingossaraahaatiedoston
           
sinne.Siitävaankaksoiklikkaisroskikseenjavoisipoimiaaukeavasta
           
ikkunastakaikensinnekuulumattomantakasinkäyttöön.
           
Työpöydällenostettavatohjelmatolisimyöskätevää,istunnonalussa
           
poimisiikkunoistaniidenvierelletyöpöydällekaikkitarvittavatja
           
käynnistäisinesiitäsuoraantarvitsemattaniitähetkenkuluttuataas
           
etsiäkansioidenrunsaudesta.
           
Joskuskunpaljonkopioitaviataituhottaviatiedostojavalittava
           
ikkunastahuomaan,ettäseonaikapieni.Ikoneinatiedostoton
           
horisonttaalisestiniinlevällään,ettäsuurtamonivalintaaeiole
           
mielekästätehdä.Tekstiesityksenänäkeejoenemmän,muttasittenkinosa
           
meneeikkunanulkopuolelle.Joskusauttaatarkastelutavanvalinta.
           
Esimerkiksi1ST-WORDintuottamiin.BAK-loppuisiintekstitiedostoihin
           
pääseekäsiksilajittelemallatyypinmukaan,jolloin.BAKittulevat
           
ensimmäisiksijanevoipoimiayhtenäkasana.Muttajoskustiedostojaon
           
niinpaljon,ettäosameneeauttamattomastiikkunastaulos.Silloin
           
voisiollaapuaMSDOS-tyyppisestäratkaisusta:
           
           
           
deleteA:*.BAK,käytetäänkorvausmerkkiä*
           
           
           
TätävoikokeillaST:ssäjollakinkomentotulkillaPCOMMAND.PRGtai
           
GULAM.PRG.NoitaaikaisempiaominaisuuksiavoikokeillaGEMINI-nimisellä
           
pd-käyttöliittymävaihtoehdolla. Toivon mukaan saadaan tulevaisuudessa
           
aikaan erikoisnumero tuosta Geministä.

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003