UniTermin makrot

by Lea Viljanen
           
               5.1.1988
           
           
           
           
           
    UniTerm on omasta mielestäni kiistatta paras Atari ST-ko-
           
 neille tehty terminaaliohjelma tällä hetkellä. Mielipidettäni 
           
 ei suinkaan muuta se, että UniTerm on kaikkien vapaasti saata-
           
 villa oleva julkisohjelma. Itse asiassa päinvastoin. Tämä oh-
           
 jelma todistaa sen, että julkisohjelmissakin voi olla aivan 
           
 kaupallisen tason tuotteita.
           
           
           
    Juuri julkaistussa UniTermin versiossa 2.0a on tavan mu-
           
 kaan paranneltu vanhojen versioiden puutteita ja virheitä sekä 
           
 tehty uusia piirteitä vanhojen lisäksi. Näkyvin uusi muutos on 
           
 Hayes-yhteensopivien modeemien automaattisoitto-optio. Tätä it-
           
 se olin kaivannut jo pidemmänkin aikaa ja heti ohjelman saatua-
           
 ni ryhdyin kokeilemaan. 
           
           
           
     Tämä autodialin kokeilu johdattikin minut heti makrojen 
           
 maailmaan, sillä jokaisen numeron kohdalle oli mahdollisuus 
           
 määritellä makro eli käskysarja, joka suoritetaan kun numerossa
           
 vastataan. Eli voisin vaikka määritellä sellaisen käskysarjan
           
 makrotiedostoksi, joka puolestani menee sisään elektroniseen
           
 postilaatikkoon, lukee kaikki uudet viestit sieltä puskuriin ja
           
 tallettaa sen, sekä lopuksi käy vielä tiedostoalueella imuroi-
           
 massa minulle tietyn tiedoston, jonka jälkeen poistuu boxista.
           
 Ja koko tämän toiminnan aikana voin tehdä aivan jotain muuta,
           
 eikä minun tarvitsisi olla koneen ääressä muuta kuin käynnistä-
           
 mässä automaattisoitto.
           
           
           
     UniTermissä tuo kaikki on periaatteessa täysin mahdol-
           
 lista, sillä makrotiedostojen tekoon on kehitetty täysin oma 
           
 komentokielensä. Eli käytännössä UniTermiä voi ohjelmoida. Ja
           
 kuten kaikissa 'varsinaisissa' ohjelmointikielissäkin, UniTer-
           
 min makrokielessä on omat erikoiset käskynsä, jotka on lueteltu
           
 seuraavassa:
           
           
           
                                     
           
    %ECHO('viesti')    Kaiuta 'viesti' (string) termi-
           
               naalille.
           
    %ECHO(asciival)    Kaiuta ASCII-merkki 'asciival'    
           
               (integer)                                                  
           
    %DROPDTR()       Pudota DTR                                                        
           
    %ASSERTDTR()      Nosta DTR                
           
    %WAIT(aika)      Odota 'aika' (integer) millisekun-
           
               tia.
           
    %GET('merkkejä',aika) Odota merkkijonoa 'merkkejä' (string),        
           
               'aika' (integer) sekuntia. Jos tu-
           
               lee, suorita muu osa rivistä. Merk-
           
               kijonon odotuksen saa katkaistua 
           
               painamalla Control-C.         
           
    %RUN('nimi','komennot')Suorita ohjelma 'nimi' (string) ko-       
           
               mentorivillä 'komennot' (string). Jos      
           
               se on TTP-ohjelma, sinulta kysytään       
           
               parametrejä.                              
           
    %CONCAT('str1','str2') Yhdistä 'str1' (string) ja 'str2'      
           
               (string) ja sijoita tulos muuttu-         
           
               jaan $TEMP.                                                          
           
    %ONKEY()        Jos jotakin näppäintä on painettu,      
           
               suorita loppuosa rivistä.                                        
           
    %INPUT('prompti')   Ota näppäimistöltä syöterivi muut-
           
               tujaan $TEMP, 'prompti' (string) 
           
               on kehote. Loppuosa rivistä suori-
           
               tetaan jos valitaan 'OK'. 
           
    %FILESELECTOR('polku','nimi','prompti')        
           
               Näytä tiedostovalitsin hakemistosta
           
               'polku' (string), tiedostonimi 'nimi'
           
               (string) ja kehote 'prompt' (string).      
           
               Polun ja nimen uudet arvot ovat
           
               muuttujissa $PATH ja $FILENAME. Ri-
           
               vin loppuosa suoritetaan, jos on
           
               valittu 'OK'.
           
    %JUMP(rivi)      Hyppää riville numero 'rivi'.      
           
    %SEND(asciival)    Lähetä ASCII-merkki 'asciival'          
           
               (integer) ulos modeemin kautta.                                             
           
    %SEND('string')    Lähetä ulos 'string' (string)                                             
           
    %BREAK(pit,pudotadtr) Lähetä Break:ia 'pit' (integer) msek,       
           
               pudota DTR jos 'dropdtr' (boolean)
           
               on tosi.
           
    %PATH('polku')     Muuta levypolku 'polku':ksi (string)                      
           
    %MACRO('nimi')     Suorita 'nimi' niminen makro        
           
               (string) levyltä, oletuspolku on        
           
               senhetkinen hakemisto. Mikäli mak-
           
               ron suoritus päättyy normaalisti
           
               (<> %ABORT) loppuosa rivistä suori-
           
               tetaan.                        
           
    %LOADSETUP('nimi')   Lataa 'nimi' niminen asetuskokoelma
           
               (string).                                           
           
    %KERMIT('moodi',8bitmoodi,'tdosto')                     
           
               Aloita Kermit tiedostonsiirto seu-        
           
               raavilla parametreilla:               
           
                                        
           
               moodi (string): 'SEND' : lähetä       
           
                       'REC' : vastaanota      
           
                       'GET' : vastaanota     
           
                            serveriltä       
           
               8bitmoodi (boolean):                
           
                       FALSE : 7 bitin
           
                           ASCII teksti     
           
                       TRUE : 8 bitin
           
                           binääri       
           
                                        
           
               tdosto (string): tiedoston nimi,     
           
                        hyväksyy ?,*-mer-
           
                        kit.
           
                                                   
           
    %XMODEM('moodi','tdosto')
           
               mode (string): 'SEND' : lähetä        
           
                       'REC' : vast.ota       
           
                                        
           
               tdosto (string): Lähetettävä tai 
           
                        vast.otettava tie-
           
                        dosto.              
           
           
           
    %YMODEM('moodi','tdosto')
           
               moodi (string): 'SEND' : lähetä
           
                       'REC' : vast.ota     
           
                                        
           
               tdosto (string): tiedostomäärittelyt
           
           
           
    %REASSIGN(altkey,komento)
           
               Sijoittaa komennon numero
           
               'komento' ALT-näppäimen kautta
           
               tulevalle näppäimelle 'altkey'. 
           
    %POPUP(nro,komento,'nimi')
           
               Määrittelee uudelleen oikean hii-
           
               rinäppäimen alta tulevan valikon
           
               osan:
           
               nro : osan numero 1..20
           
               komento : katso UniTermin help.
           
               'nimi' : nimi joka näytetään
           
    %UNICOMMAND(komento)  Suorittaa Unitermin sisäisen ko-
           
               mennon 'komento' (integer).
           
    %DIAL(num)       Valitsee numeron 'num' luettelosta.
           
    %LOADTEL('nimi')    Lataa puhelinluettelon 'nimi'.
           
    %ABORT('msg')     Poistuu makrotiedostosta ja si-
           
               joittaa muuttujaan $TEMP viestin
           
               'msg' (string). 
           
           
           
           
           
    Näitä komentoja voi lyhentää vaikka yhden kirjaimen mit-
           
 taisiksi, kunhan vain katsoo ettei sekaantumisen vaaraa ole. 
           
 Esimerkiksi %L('esim') voi olla sekä %LOADTEL että %LOADSETUP,
           
 eli tuossa on pakko käyttää koko nimeä.
           
           
           
    Makrot ovat rakenteeltaan kahta tyyppiä. Joko ne on si-
           
 joitettu funktionäppäimen taakse, tai sitten erilliseen makro-
           
 tiedostoon. 
           
           
           
    Esimerkkinä funktionäppäimestä voit vaikka sijoittaa F1-
           
 näppäimen alle makrokomennon %RUN('huu.prg'), joka näppäintä
           
 painettuasi suorittaa ohjelman 'huu.prg', mikäli muistia riit-
           
 tää.
           
           
           
    Aivan samalla tavoin voidaan suorittaa erillinen tiedos-
           
 tossa oleva makro. Kirjoitetaan vain funktionäppäimeen %MACRO
           
 ('nimi') ja sitä painamalla UniTerm alkaa suorittaa nimettyä
           
 makroa. Toinen esimerkki samasta asiasta on automaattisoiton 
           
 tiedostot, jotka suoritetaan levyltä heti kun määrättyyn nume-
           
 roon ollaan saatu yhteys. Näin kone voi kirjoittautua johonkin
           
 elektroniseen postilaatikkoon puolestasi sisään jos haluat. 
           
           
           
    Nämä makrotiedostot ovat aivan tavallisia ASCII-muotoi-
           
 sia tekstitiedostoja, joissa on makrokäskyjä ladottu peräkkäin
           
 riveille siten että rivin pituus on enintään 80 merkkiä. Ko-
           
 mentojen väliin jäävät sanat (kommentit jne) eivät vaikuta
           
 suoritukseen.
           
           
           
           
           
 Esimerkkejä:
           
 ------------
           
           
           
 1) Makro, joka loggautuu sisään VAXIin.
           
           
           
    %WAIT(20)  
           
    %E(10)%E(13)%E('Päästiin VAXIin!')%E(10)%E(13)
           
    %S(10)%S(13)%W(30)
           
    %S(13)%W(20)%S(13)
           
    %GET('V A X I',7)%W(30)%S('tunnus')%S(13)%S('passi')%S(13)%J(7)
           
    %JUMP(4)
           
  
           
   Tässä on esimerkki, joka loggautuu puolestasi sisään A-leh-
           
 tien VAXIin, kunhan vain korvaat sanan _tunnus_ omalla käyttä-
           
 jätunnuksellasi ja _passi_n omalla salasanallasi. Ensin ilmoi-
           
 tetaan %ECHO -käskyllä käyttäjälle että yhteys on saatu, sen
           
 jälkeen lähetetään linjalle sopivin väliajoin pari RETURNia
           
 (ASCII-koodi 13) ja odotetaan VAXIn heräämistä. Mikäli VAXI ei
           
 parista ensimmäisestä herää, hypätään takaisin alkuun lähettä-
           
 mään lisää RETURNeja. Jos herää, lähetetään käyttäjätunnus ja 
           
 salasana. HUOMIO! Tämä saattaa jäädä ikuiseen silmukkaan, mi-
           
 käli VAXI ei herää. Tällöin auttaa vain reset-nappulan painal-
           
 lus.
           
 
           
 2) Sisäänloggautuminen Atari-purkkeihin.
           
           
           
   %E(10)%E(13)%E('Tie selvä Atari-purkkiin!')%E(10)%E(13)
           
   %GET('Press <RETURN>',10)%S(10)%S(13)%JUMP(4)
           
   %E(7)%ABORT()
           
   %GET('Realname',15)%S('oma nimi')%S(10)%S(13)
           
   %GET('Password',5)%S('salasana')%S(10)%S(13)
           
           
           
   Tällä makrotiedostolla pääsee sisään sellaisiin Atari-purk-
           
 keihin, jotka käyttävät Michtronin purkkiohjelmaa. Tosin olen
           
 ihmetyksekseni havainnut, että boxeissa joissa numeron loppuun
           
 pitää valittaessa automaattisesti lisätä ',' mikään makro ei
           
 toimi. Esimerkissä on myös otettava huomioon eri modeemityyp-
           
 pien hitaus alkulogoa tulostettaessa. 1200 bitillä sekunnissa
           
 (V.22) liikuttaessa tuo 'Realname':n odotus eli 15 sekuntia, 
           
 riittää yhden alkulogoruudullisen tulostamiseen. V.21 on tätä
           
 neljä (4) kertaa hitaampi. 
           
           
           
           
           
    Suunniteltaessa ja tehtäessä automaattisesti boxiin log-
           
 gautuvaa makronpätkää, on otettava huomioon eri boxiohjelmien
           
 ja käyttöjärjestelmien vaatimukset. Esimerkiksi useat ohjelmat
           
 vaativat yhden returnin painalluksen modeemin nopeudentunnis-
           
 tusta varten. Joissain käyttöjärjestelmissä (VAXien VMS) on 
           
 olemassa puskuri, jonne voi etukäteen työntää esimerkiksi tun-
           
 nuksensa ja salasanansa ennen kuin kone on niitä edes kysel-
           
 lyt. Toiset taas ovat tarkkoja siitä, että käyttäjätunnus ja
           
 salasana annetaan vasta sitten kun niitä erikseen pyydetään.
           
    
           
    Vaikka makrojen suoritus saattaa vaikuttaa idioottivar-
           
 malta, niin sitä se ei suinkaan ole. Yksinkertainenkin linja-
           
 virhe boxikoneen ja oman koneen välisessä tiedonsiirrossa 
           
 saattaa sotkea koko makron suorituksen täysin. Siksi tämän ar-
           
 tikkelin alussa mainittu esimerkki makrojen käytöstä on vain
           
 periaatteessa mahdollinen. Hyvin harvoin puhelinlinjat ovat 
           
 niin häiriöttömiä, että niin pitkiä makroja voidaan onnistu-
           
 neesti suorittaa. Samoin pitkän käskysarjan suorittamisen voi
           
 saada sekaisin jokin odottamaton tapahtuma eli vaikkapa boxin
           
 sysopin chat-pyyntö.
           
           
           
    Kuten kaikkien ohjelmointikielten opiskelussa, niin pa-
           
 ras tapa UniTerminkin ohjelmoinnin opettelussa on kokeilu. 
           
 Eli nyt jokainen modeemin omistava klikkaa UNITERM.PRG ikonia
           
 ja alkaa kokeilla mitä hauskaa makroilla voikaan tehdä.
           
  
           
             HAPPY HACKING!
           
           
           
           
           
 P.S  Tästä mainiosta terminaaliohjelmasta meidän on kiittä-
           
 minen Simon Poolea, joka on varmasti ahkeroinut sen parissa 
           
 moniaita tunteja. Siksi olisikin aiheellista, mikäli ihastut-
           
 te ohjelmaan ja käytätte sitä, lähettää pieni muutaman markan
           
 rahalahjoitus hänelle, jotta saisimme jatkossakin uusia ja 
           
 parempia versioita tästä loisto-ohjelmasta. Tekijän osoitteen
           
 löytää ohjelman Desk-valikosta.

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003