Gulamin komentotiedostoista

Tämä juttu on jatkoa aikaisemmin ilmestyneeseen komentotulkeista
           
kertovaan artikkeliin. Tarkoituksena on antaa lukijalle jonkinmoinen
           
käsitys siitä, mitä komentotiedostot ovat ja antaa vinkkejä siitä mitä
           
niillä voi tehdä. Tarkoituksena ei ole suomentaa Gulamin manuaalia.
           
Se löytynee elektronisessa muodossa klubin BBSistä, PD-kirjastosta,
           
ohjelmointiporukan kokouksesta tai lähimmältä ST-kaveriltasi.
           
           
           
Gulamissa voit käyttää komentotiedostoja, joiden avulla pitkien,
           
toistuvien käskyjonojen suoritus helpottuu. Komentotiedostojen
           
rakentaminen on tavallaan ohjelmointia käyttäjäliitännällä, käytettä-
           
vissäsi on lausekkeet, muuttujat, ohjausrakenteet sekä syöttö ja 
           
tulostus. Komentotiedostot ovat tavallisia tekstitiedostoja, joissa 
           
on .g-tunniste. Ne voit tehdä esim. 1ST_WORDin ei-WP -moodissa tai 
           
Gulamin MicroEMACSilla (ue-komento). Komentotiedoston suoritus 
           
käynnistyy sen omalla nimellä, .g-tunnistetta ei tarvita. Usein 
           
tiedostot ovat omassa hakemistossaan, josta tulkki löytää ne set path   
           
-komennolla asetetun polun avulla, esim. set path c:\bat,c:\utility.
           
           
           
           
           
Yleistä ohjauskielestä
           
----------------------
           
           
           
Isot ja pienet kirjaimet ovat merkitseviä kaikkialla muualla paitsi 
           
tiedostojen nimissä, siis esim. ls, Ls, lS ja LS eivät tarkoita samaa.
           
           
           
Komento jaetaan suoritettaessa sanoihin ja osasanoihin. Sanaerottimet
           
ovat:
           
           
           
 välilyönti, tab-merkki, return ja rivinvaihto ( C-kielen whitespaceja)
           
           
           
 yksinkertainen ja kaksinkertainen lainausmerkki (' ja ")
           
           
           
 puolipiste ja pystyviiva (; ja |)
           
           
           
Huom! Merkit +-*=/()[]{} jne. EIVÄT ole erottimia. Käytä välilyöntejä.
           
           
           
Osasanaerottimia ovat: 
           
 
           
 !@#$%^&-=+`~{}:;'"\|,.<>/
           
           
           
Kommentit alkavat #:lla ja jatkuvat rivin loppuun
           
           
           
Komennot voi erottaa toisistaan puolipisteellä.
           
           
           
Komennon ei tarvitse olla saman niminen kuin itse tiedoston, jos käytät
           
alias-komentoa.
           
           
           
Komentotiedossa ei pidä käyttää ue- eikä more-komentoja, koska suorituk-
           
seen käytetään ue-puskureita. 
           
           
           
Syötön ja tulostuksen uudelleenohjaus ei toimi kunnolla komentotiedos-
           
toissa.
           
           
           
Aina kun käynnistät Gulamin, suoritetaan komentotiedosto GULAM.G.
           
Sinne kannattaa laittaa kaikki pysyväismäärittelyt. Esimerkki:
           
           
           
set dir_cache 1          # nopeutetaan komentohakua, ks. man.
           
set verbosity 2          # Gulamin "puheliaisuuden" asetus
           
set prompt '$cwd'         # kehottimen asetus työhakemistoksi
           
set prompt_tail '\'        # kehottimen loppumerkin asetus
           
set baud_rate 2400        # tiedonsiirtonopeuden asetus
           
set sz_rs232_buffer 4096     # rs232-puskurin koon määrittely
           
set gulam_help_file c:\Gulam.hlp # määritellään help-tiedoston paikka
           
set histfile c:\utility\history.g # tänne tallennetaan history-tiedot 
           
set history 24          # history = 24 viimeistä komentoa
           
set path c:\utility,c:\bat    # asetetaan komentojen hakupolku
           
alias ++ pushd          # OMIEN KOMENTOJEN MÄÄRITTELYÄ:
           
alias -- popd           # loogisia hakemistopinokomentoja
           
alias h history          # laiska mies!
           
alias list more          # kummajainen MS-DOS-maailmasta
           
alias p more           # laiska mies!
           
alias type more          # lisää kummajaisia MS-DOS-maailmasta
           
alias rm rm -i          # tuhottavat kysytään yksitellen
           
alias ll ls -lF          # ll = aakkostettu ls-komento
           
alias ls ls -F          # enemmän infoa ls-komentoon
           
alias del rm -i          # lisää kummajaisia MS-DOS-maailmasta
           
alias dir ls           #        -""-
           
alias md makedir         #        -""-
           
alias rd rmdir          #        -""- 
           
alias cal calendar -w leffat.cal # viikon tv-elokuvat komennolla cal
           
alias acal catt ">>leffat.cal"  # lisäys kalenteriin komennolla acal
           
if { -d m:\tmp } == 0       # onko ramlevyllä m: tmp-hakemisto?
           
 mkdir m:\tmp          # ellei, niin tehdään!
           
endif
           
cal                # katsotaan viikon tv-elokuvat
           
           
           
Huom! cal ja catt eivät ole Gulamin sisäisiä komentoja, vaan ne ovat 
           
   pari UNIX -apuohjelmaa, PD:tä.
           
           
           
           
           
Lausekkeet
           
----------
           
           
           
Gulamissa on useita lauseketyyppejä: tiedostopredikaatteja, aritmeettisia
           
sekä relationaalisia lausekkeita.
           
           
           
Tiedostopredikaatti on tyyppiä: 
           
           
           
 -c tiedostonimi, missä c on joku seuraavista:
           
           
           
 e = on olemassa, exists
           
 f = on tavallinen tiedosto, file
           
 d = on hakemisto, directory
           
 h = on piilotettu tiedosto, hidden file
           
 v = on levyn nimiö, volume label
           
 m = on archived-tiedosto 
           
           
           
ja se palauttaa arvon 1 (tosi) tai 0 (epätosi).
           
           
           
Aritmeettiset lausekkeet suoritetaan vasemmalta oikealle, operaattorit
           
ovat +-/%. AALTOSULUILLA voi vaihtaa suoritusjärjestystä:
           
           
           
 set arvo 2 + 6 / 2 + 4   # arvo = 8
           
 set arvo 2 + { 6 / 2 } + 4 # arvo = 9
           
           
           
Relaationaalinen lauseke on muotoa:
           
           
           
 aritmexp relepx aritmexp , missä 
           
           
           
 aritmexp = aritmeettinen lauseke
           
 relexp  = <=, <, ==, >, tai >= 
           
           
           
ja se palauttaa arvon 1 (tosi) tai 0 (epätosi). Lausekkeita voi yhdistää
           
&&- sekä ||-operaattoreilla (ja & tai). Merkkijonojen vertailua ei Gulam
           
toistaiseksi osaa.
           
           
           
           
           
Muuttujat
           
---------
           
 
           
Gulamissa on kahta päälajia olevia muuttujia: komentotulkin sisäisiä
           
muuttujia (shell variables) sekä ympäristömuuttujia (environment
           
variables) Näiden arvoja voit asettaa set- ja setenv-komennoilla.
           
Anna ko. komento ilman parametreja niin Gulam tulostaa kaikkien sen 
           
lajin muuttujien arvot. Sisäisiä muuttujia käytetään komentotulkin 
           
toiminnan ohjaamiseen, ympäristömuuttujia käytetään tiedon välittämiseen
           
komentotulkista ajettaville ohjelmille. Tämä tietysti edellyttää että 
           
ohjelmat on tehty ottamaan vastaan tietoa tällä tavoin. Tyypillinen 
           
esimerkki on kääntäjä, jolle ilmoitetaan sen tarvitsemien kirjasto-
           
ym. tiedostojen sijainti ympäristömuuttujien avulla.
           
           
           
Gulamissa on määritelty etukäteen joukko muuttujia, mutta omia on varsin 
           
helppo tehdä:
           
           
           
 set myvar 1      # asettaa muuttujalle "myvar" arvoksi 1
           
 set myvar $myvar + 1  # kasvattaa muuttujan "myvar" arvoa yhdellä
           
 set player "Great Zot" # asettaa muuttujan "player" arvoksi "Great Zot"
           
 set paiva maanantai  # asettaa muuttujan paiva arvoksi "maanantai"
           
           
           
$-merkki sijoituskäskyn oikealla puolella erottaa muuttujan "myvar"
           
merkkijonosta myvar. Muuttujaa voi käyttää kokonaislukuarvojen tai
           
merkkijonojen säilyttämiseen. $n-muuttujilla (n = numero) on erityinen
           
merkitys: 
           
           
           
 $0 se merkkijono (= komentorivi), jolla komentotiedosto käynnistettiin
           
 $1 ensimmäinen komennon nimen jälkeen annettu parametri
           
 $2 toinen            -"-
           
 $3 kolmas            -"-
           
  . .               .
           
  . .               .
           
  . .               .
           
 $n n:s              -"- 
           
 $- parametrit $1-$n
           
           
           
  foreach tiedosto { $2 $3 $4 $5 $6 $7 } # tulostetaan max. 6 tiedostoa
           
   print $tiedosto
           
  endfor
           
   arc -a $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7     # ja arcataan ne yhdeksi ($1)
           
  foreach tiedosto { $2 $3 $4 $5 $6 $7 } # ja tuhotaan lopuksi
           
   rm $tiedosto
           
  endfor 
           
           
           
 $< lukee arvonsa näppäimistöltä. Tämän komennon edellä kannattaa
           
   asettaa muuttujan "ginprompt" arvo sopivaksi kysymykseksi:
           
           
           
   set ginprompt 'anna osoitetiedosto '     # kehoitinasetus
           
   set osoitefile $<              # itse kysymys
           
   tarrat -w $osoitefile            # ajetaan tarraohjelma
           
   set ginprompt 'tulostetaanko nyt heti? (k/e)'# uusi kehoitinasetus
           
   set ok $<                  # taas kysytään
           
   if { $ok == k }               # vastattiinko k?
           
    lpr tarrafil                # jep, tarratulostus
           
   endif
           
 
           
Kontrollirakenteet
           
------------------ 
           
           
           
foreach-komennossa rakenteen sisätämät komennot toistetaan siten että
           
silmukkamuuttuja saa jokaisen aaltosuluissa annetun arvonsa. Esim:
           
           
           
 foreach paiva { ma ti ke to pe la su }  # poistetaan kaikki väli-
           
  rm $paiva\*.scr            # aikaistiedostot (.src)
           
 endfor                  # "päivähakemistoista"
           
           
           
if-komento else-haaroineen lienee tuttu ohjelmointikielistä. Esim:
           
  
           
 if { -e osoite.dat }           # tehdään varmuuskopio
           
  mv osoite.dat osoite.bak        # "osoite.dat"ista, jos
           
 ef                    # sellainen tiedosto
           
  echo OSOITE.DAT puuttuu        # löytyy, muutoin 
           
 endif                  # ilmoitetaan asiasta
           
           
           
while-rakenne löytyy mm. ST-BASICistä.
           
              
           
 while { $copies < 10 }          # tulostetaan 10 kirjettä
           
  print $kirje              # kirjoittimelle, "copies"-
           
  set copies $copies + 1         # muuttujalla täytyy olla
           
 endwhile                 # alkuarvo
           
           
           
           
           
Lopuksi
           
-------
           
           
           
Täytyy vain todeta että taas tuli vain raaputettua pintaa, siksi
           
monipuolinen komentotulkki Gulam on. Kuitenkaan ei kannata antaa
           
laajuuden masentaa, sillä varsin pienenkin opiskelun jälkeen voi jo
           
hyödyntää tietojaan. Gulamin on tehnyt USA:ssa kaveri nimeltä
           
Prabhaker Mateti tukenaan Jwahar R. Bammi. Siitä johtuu tulkin nimi,
           
joka on Hindi/Urdua ja tarkoittaa kuuliaista palvelijaa. Olkoon
           
Gulam sinunkin kuuliainen palvelijasi!
           
           
           
Esa Matti

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003