GDOS.PRG ja ASSIGN.SYS

Tässä jutussa kerrotaan joidenkin grafiikkaa ja/tai eri kirjasin-
           
tyylejä käyttävien ohjelmien mukana tulevasta ohjelmasta GDOS.PRG
           
sekä sen käyttämästä tiedostosta ASSIGN.SYS. ST:tä käsittelevien
           
kirjojen ja lehtien esitykset graafisen käyttäjäympäristön eri osien
           
tehtävistä poikkeavat hieman toisistaan. Niissä on myös puutteita
           
ja suoranaisia virheitäkin. Osittain tilanne johtuu siitä että mitään
           
virallista dokumentaatiota GDOS:sta ja laiteohjaimista ei ole toistai-
           
seksi saatavilla. Tämä esitys pyrkii olemaan mahdollisimman johdonmu-
           
kainen ja paikkansapitävä kooste saatavilla olevasta informaatiosta. 
           
           
           
           
           
Graafisten laitteiden ohjauksesta GEM:ssä
           
-----------------------------------------
           
           
           
GEM (Graphics Environment Manager) tekee mahdolliseksi yhdenmukaisten 
           
graafisten syöttö- ja tulostuspalveluiden tarjoamisen ohjelmoijalle 
           
samaan tapaan kuin TOS (Tramiel Operating System / The Operating
           
 System) tarjoaa yhdenmukaisia käyttöjärjestelmäpalveluita.
           
           
           
Graafisten tulostuslaitteiden suuret erot vaikeuttavat tilannetta:
           
näytön resoluutio ja värien määrä vaihtelee, teksti voidaan tulostaa
           
merkkigeneraattorin avulla tai bittikarttaa käyttäen. ST:n näyttö on
           
bittikarttapohjainen, mikä tekee ST:stä hyvin joustavan mutta hitaamman 
           
tekstitulostuksessa. Muut tulostuslaitteet kuten kirjoittimet, piir-
           
turit ja kamerat, ovat vieläkin vaihtelevampia ominaisuuksiltaan.
           
 
           
Kehitys kehittyy. Vaikka suuri erottelukyky (High Resolution) ST:ssä
           
on hyvinkin tarkka, ei se ole aivan riittävä DTP-ohjelmille (Desktop
           
Publishing, julkaisuohjelmat) puhumattakaan pikkutarkasta sävykuvien
           
toistosta. Suurtarkkuusnäytöt ovat tulossa. DR (Digital Research) 
           
on ottanut tämän huomioon ja toteuttanut GEM:n siten, että sitä voidaan
           
käyttää pitkällä tulevaisuudessakin.
           
           
           
GEM tukee kahta koordinaattijärjestelmää, NDC:tä (Normalized Device
           
Coordinates) ja RC:tä (Raster Coordinates). NDC-järjestelmän origo 
           
(0,0) on vasemmassa alakulmassa. Oikean yläkulman koordinaatit ovat 
           
(32767,32767). RC-järjestelmän origo on vasemmassa yläkulmassa. ST:n
           
näytön oikean alakulman koordinaatit ovat resoluutiosta riippuen 
           
(639,399), (639,199) tai (319,199). 
           
           
           
NDC-koordinaatit ovat laite- ja resoluutioriippumattomia. Nämä yleis-
           
pätevät koordinaatit muunnetaan käytössä olevalle tulostuslaitteelle
           
sopiviksi rasterikoordinaateiksi. Jokaista erottelukykyä varten on 
           
oma muunnoksensa. Muunnosohjelma saa tämän tiedon ohjelmalta, jota
           
kutsutaan Device Driveriksi (oheislaitteen ajuriksi). Lisäksi ajuri
           
huolehtii mm. eri kirjasintyylien (fonttien) käsittelystä. Jokaisella
           
oheislaitteella on oma ajurinsa, jonka kautta tapahtuu kaikki tulostus
           
ko. laitteelle. Ajureiden muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan GIOS:ksi 
           
(Graphic Input/Output System). ST:n näytön ajurit ovat nykyään pysyvästi
           
ROM:ssa.
           
           
           
GDOS (Graphic Device Operating System) on se osa GEM:ä, joka lataa
           
tarvittavat ajurit muistiin. Se tekee myös NDC->RC -muunnoksen ja antaa 
           
tuen fonttien sekä metatiedostojen käsittelyyn (metatiedosto on stan-
           
dardoitu tapa siirtää grafiikkaa sovellukselta toiselle GEM:ssä). GDOS 
           
ladataan koneen käynnistyksen yhteydessä RAM:in AUTO-kansiosta. GDOS:a 
           
ei myydä erikseen, se tulee kuitenkin monien ohjelmien mukana. Tällöin
           
seuraa myös ohjelman käyttämä erityinen ASSIGN.SYS-tiedosto sekä mah-
           
dollisesti kokoelma erilaisia fontteja sisältäviä .FNT-tiedostoja sekä
           
ajureita (juuri nämä on lueteltu ASSIGN.SYSissä). Sovellusohjelma saa 
           
graafisen työaseman avauskutsun v_openvwk (open virtual workstation:
           
näyttö on virtuaalinen työasema, koska se on jaettu Desktopin, GEM-
           
sovelluksen sekä Desk Accessoryjen kanssa) tai v_openwk (open workstation:
           
kaikki muut laitteet) parametrina olevassa taulukossa tarvittavat tiedot
           
työaseman graafisista kyvyistä.
           
           
           
Kun Atari julkisti ST-tietokoneensa, siihen ei valitettavasti sisältynyt 
           
GDOS:a. Se saattoi johtua halusta säästää muistia, erimielisyyksistä
           
DR:n kanssa tai muista syistä; varmaa tietoa asiasta ei ole. Tämä mer-
           
kitsi sitä, ettei ollut mitään keinoa käsitellä erilaisia oheislaite-
           
ajureita. Ongelma kierrettiin sijoittamalla ajurit kolmea eri erotte-
           
lukykyä varten ROM:iin ja jättämällä kirjoittimien (merkkipohjaisten)
           
ajurien tekeminen ohjelmistokehittäjien harteille. Myöhemmin Atari
           
toteutti GDOS:n TSR (Terminate-and-Stay-Resident) -ohjelmana. Tällä
           
hetkellä sen uusin versio on 1.1. USA:ssa Codehead Software niminen
           
yritys myy omaa versiotaan GDOS:sta, sen nimi on G+PLUS. Se on kuulemma 
           
nopeampi kuin alkuperäinen ja antaa vaihtaa ASSIGN.SYS-tiedostoa ilman,
           
että konetta tarvitsee käynnistää uudelleen.
           
           
           
           
           
ASSIGN.SYS
           
----------
           
           
           
ASSIGN.SYS on tavallinen ASCII-tekstitiedosto. Sen on sijaittava 
           
käynnistyslevyn päähakemistossa (se ei siis saa olla kansiossa).
           
ASSIGN.SYS:stä käy ilmi mitä ajureita on käytettävissä, mitä kirjasin-
           
tyyppejä on eri ajureita varten ja mistä nämä löytyvät. Ajurit ja fontit
           
sijaitsevat kukin omissa tiedostoissaan ja niillä pitää olla sama hake-
           
mistopolku (Pathname) eli niiden pitää olla samassa hakemistossa (Folder,
           
Directory). Kaikilla ASSIGN.SYS:illä on samanlainen perusrakenne. Isojen
           
ja pienten kirjainten välillä ei tehdä eroa. Puolipisteen jälkeen riville
           
kirjoitettu teksti tulkitaan kommentiksi kuten joissakin assemblereissa.
           
           
           
ASSIGN.SYS:n ensimmäinen rivi voi olla esimerkiksi:
           
           
           
     path = c:\gemsys
           
           
           
Tämä rivi kertoo GDOS:lle mistä ajurit ja fontit löytyvät. Esimerkissä
           
ne löytyvät C-levyaseman kansiosta GEMSYS. Path-rivin pitää olla
           
ensimmäisenä tiedostossa. Polun maksimipituus on 64 merkkiä. Seuraavaksi 
           
ilmoitetaan käytettävissä olevat ajurit numerojärjestyksessä fontteineen:
           
 
           
     01p screen.sys ; default
           
     02p screen.sys ; low res driver
           
     atss10lo.fnt
           
     atss12lo.fnt
           
     atss14lo.fnt
           
     21 laser.sys ; laser printer
           
     atss10ls.fnt
           
     atss12ls.fnt
           
     31r metafile.sys
           
           
           
Ensiksi GDOS:lle kerrotaan, että laitteen 01 ajuri on "screen.sys". 
           
Toiseksi ilmenee, että ajuri on pysyvästi asennettu ("p" = permanent,
           
ROM:ssa). Kolmanneksi ajurille ei ole lisäfontteja, koska niitä ei ole
           
lueteltu seuraavilla riveillä. Esimerkin "default" (=oletus) selitetään 
           
tässä tekstissä myöhemmin.
           
           
           
Seuraavaksi näemme, että laitteen 02 ajuri on myös "screen.sys" ja sehän
           
on asennettu pysyvästi. Numero 02 on varattu 320x200 erottelukyvyn aju-
           
rille (03 = 640x200, 04 = 640x400). Esimerkissämme 320x200 erottelukyvyn 
           
ajurille on kolme fonttia.
           
           
           
Atari suosittaa seuraavanlaista käytäntöä fonttien nimeämisessä:
           
           
           
    merkit esim. sisältö
           
     1-2  at  AT, aina ATarin fontti
           
     3-4  ss  kirjasintyyppi, tässä swiSS (Helvetica) 
           
     5-6  10  kirjasinkoko pisteinä, tässä siis 10 
           
     7-8  lo  oheislaitetyyppi, tässä LOw resolution 
           
           
           
Kun ohjelma käyttää VDI-funktiota vst_load_fonts, kaikki kolme fonttia
           
ladataan muistiin ja palautuva arvo 3 kertoo ohjelmalle, että käy-
           
tettävissä on kolme fonttia.
           
           
           
Seuraavaksi esimerkissämme löytyy oheislaite numero 21. Nimestä selviää
           
että kyseessä on jonkinlainen laserkirjoitin. Numeron yhteydessä ei ole
           
kirjainta "p", joten ajuri pitää lukea levyltä tarvittaessa. Kirjoitti-
           
melle on kaksi fonttia. 
           
           
           
Viimeisenä on metafile-ajuri numero 31. Metafile on .GEM-päätteinen 
           
levytiedosto, johon voidaan tulostaa sekä grafiikkaa että tekstiä ja
           
ottaa se käyttöön tarvittaessa. Sen tunnistenumeron perässä on "r" 
           
(=resident), joka tarkoittaa, että se pitää ladata pääohjelman käyn-
           
nistyksen yhteydessä ja sen pitää pysyä muistissa ohjelman ajon ajan.
           
Kaikki GEM-ohjelmat eivät tarvitse metafile-ajuria, mutta jos ne tuot-
           
tavat tai käyttävät .GEM-loppuisia tiedostoja (Easy Draw, Timeworks DTP,
           
HyperChart jne.), tarvitsevat ne metafile-ajuria. 
           
           
           
Sallitut ajurien numerot ovat
           
           
           
     1 -10 näyttölaitteet
           
     11-20 piirturit
           
     21-30 kirjoittimet
           
     31-40 metatiedostot
           
     41-50 kamerat
           
     51-60 grafiikkatabletit
           
           
           
           
           
Oletusajuri
           
-----------
           
           
           
Miksi Atari ei suosita ajurin 01 käyttöä? Se on monitoiminen, ei
           
mikään määrätty oheislaiteajuri vaan paremminkin oletusarvo (default 
           
value), joka antaa aina oikean näyttöajurin ohjelman käyttöön.
           
           
           
Varsin näppärää, mutta fonttien kanssa tullee vaikeuksia, varsinkin jos
           
aikoo vaihtaa resoluutiota. Tästä syystä Atari ei suosita ohjelmien 
           
tekijöille 01-oletusajuria. Kaikki eivät noudata tätä suositusta ja 
           
niinpä 01:n kohdalta ASSIGN.SYS:ssä voi löytää ison kasan fontteja.
           
Älä poista niitä, koska ohjelma voi käyttää 01-ajuria ja tarvita näin
           
ollen ko. fontteja.
           
           
           
           
           
ASSIGN.SYS:n muuttaminen
           
------------------------
           
           
           
Koska ASSIGN.SYS on tavallinen ASCII-tekstitiedosto, sitä voi muuttaa
           
tavallisella tekstitoimittimella kuten 1STWORD (ei-WP -moodissa) tai
           
EMACS. Käytännössä muuntelussa on kuitenkin omat sudenkuoppansa.
           
           
           
Levykekoneen käyttäjä järjestää ohjelmansa siten, että sovellusohjelman 
           
ajoon tarvittava konfigurointi ja installointi tehdään sen omalta käyn-
           
nistysdisketiltä. Kiintolevyn omistaja taas pyrkii yhdistämään nämä
           
käynnistystiedot yhteen C-levyasemalla olevaan ASSIGN.SYS:iin ja sijoit-
           
tamaan kaikki fontit ja ajurit samaan kansioon. Tässä on yksi syy miksi 
           
muuttaa ASSIGN.SYS:siä. Toinen syy on se, että useat ohjelmat (kuten 
           
Timeworks DTP) pystyvät käyttämään lisäfontteja. Teoriassa minkä tahansa
           
GDOS:a käyttävän ohjelman pitäisi kyetä samaan. Käytännössä kannattaa
           
kuitenkin varautua yllätyksiin.
           
           
           
           
           
Poikkeuksia:
           
------------
           
           
           
Easy Draw ei osaa löytää GEMSYS-kansiota kuin samalta levyltä missä
           
ASSIGN.SYS on. 
           
           
           
Jotkut ohjelmat kuten CALLIGRAPHER käyttävät kaikkia muita paitsi SWISS
           
DUTCH-fontteja, joita taas muut ohjelmat ilman muuta käyttävät.
           
           
           
Jotkut ohjelmat (HyperChart) tyytyvät vain ja ainoastaan näihin kahteen 
           
fonttiin eivätkä sitten suvaitse muita.
           
           
           
GEMSYS-kansiosta latautuvat vain ne fontit, jotka on lueteltu
           
ASSIGN.SYSissä.
           
           
           
Degas Elite ei siedä joitakin pienempiä kirjasinkokoja: Swissin alle 
           
kymmenen pisteen fontti ei kelpaa kun taas vastaava Dutch käy.
           
           
           
Fonttien pitää todella olla suuruusjärjestyksessä: joistakin itse
           
tehdyistä fonteista saattaa erehtyä. Fonttieditorit ilmaisevat kir-
           
jainten suuruuden ja sallivat jopa niiden muuttamisen.
           
           
           
Timeworks DTP ei hyväksy numeroa 254 suurempia kirjasinlajin tunnuksia,
           
itse asiassa GEM sallii tunnukset aina 32767:ään asti; ongelman voi kier-
           
tää numeroimalla fontin fonttieditorilla pienemmäksi, tässä tapauksessa
           
pienemmäksi kuin 255.
           
           
           
Timeworks DTP voi käyttää korkeintaan seitsemää fonttia samanaikaisesti.
           
           
           
ASSIGN.SYS:n komentorivien jälkeen tulevat kommentit voivat myös aiheut-
           
taa ongelmia, joten jos mikään muu ei tehoa niin niiden poistaminen saat-
           
taa auttaa.
           
           
           
           
           
Lyhenteiden selityksiä
           
----------------------
           
 
           
GEM     Graphics Environment Manager
           
 VDI    Virtual Device Interface
           
  GDOS  Graphic Device Operating System
           
  GIOS  Graphic Input/Output System
           
 AES    Application Environment Services
           
 
           
TOS     Tramiel Operating System / The Operating System
           
 GEMDOS  Graphics Environment Manager Disc Operating System
           
 BIOS   Basic Input/Output System
           
 XBIOS   eXtended Basic Input/Output System
           
 
           
 
           
GEM     GEM on Atarin graafinen käyttäjäliitäntä. GEM:ssä 
           
      on kaksi rutiinikirjastoa: VDI ja AES. 
           
 
           
VDI     VDI:ssä on kaikki olennaiset grafiikkafunktiot kuten 
           
      viivojen, ja ympyröiden piirto, alueen täyttö jne.
           
      VDI koostuu GDOS:sta, GIOS:sta sekä metatiedostojen
           
      käsittelyrutiineista.
           
 
           
GDOS    GDOS sisältää kaikki laiteriippumattomat funktiot.
           
 
           
GIOS    GIOS sisältää kaikki laiteriippuvat funktiot. Kaikki
           
      graafiset funktiot ohjataan GDOS:n kautta GIOS:lle,
           
      joka sitten ohjaa ko. oheislaitetta ajurin avulla. 
           
      Ohjelmoija ei siis käytä suoraan GIOS:a. GDOS lataa 
           
      tarvittavat ajurit muistiin.
           
 
           
AES     AES sisältää ikkunoiden, ikonien, hiiren, valikoiden 
           
      sekä dialog boxien jne. käsittelyrutiinit.
           
 
           
TOS     TOS on Atari ST:n käyttöjärjestelmä. TOS koostuu kolmesta
           
      rutiinikirjastosta: GEMDOS:sta, BIOS:sta ja XBIOS:sta.
           
 
           
GEMDOS   GEMDOS on TOS:n laiteriippumaton osa. GEMDOS:ssa on
           
      funktioita, joiden avulla ohjelma voi mm. lukea
           
      näppäimistöä, tulostaa kuvaruudulle ja kirjoittimelle 
           
      sekä käyttää muita liitäntöjä. Toinen tärkeä 
           
      funktioryhmä on tiedosto- ja levytoiminnot.
           
 
           
BIOS    BIOS kuuluu TOS:n laiteriippuvaan osaan. Sen avulla GEMDOS
           
      kommunikoi laitteiston kanssa. BIOS sisältää mm. syöttö- 
           
      ja tulostusfunktiot näppäimistölle, kuvaruudulle, sarja-
           
      portille sekä levyasemille.
           
 
           
XBIOS    XBIOS kuuluu myös TOS:n laiteriippuvaan osaan. Sen tehtävänä
           
      on tukea Atari ST:n laitteiston erityispiirteitä kuten
           
      näyttömuisti- ja väritoimintoja sekä oheispiirien ohjausta.
           
           
           
           
           
Kirjallisuutta
           
--------------
           
           
           
Richard Seel:
           
Programmer's Clinic Special GDOS and Assign.sys
           
STWorld November 1988
           
           
           
Sheldon Leemon:
           
COMPUTE!'s Technical Reference Guide: Atari ST Volume One: VDI
           
Compute! Publications, Inc.
           
Greensboro, North Caroline, USA 1987
           
ISBN 0-87455-093-9
           
           
           
Norbert Szczepanowski & Bernd Gunther:
           
Atari ST GEM Programmer's Reference
           
First Publishing Ltd
           
Berkshire, England 1986
           
ISBN 0948015-667
           
(Sama kuin Data Beckerin ja Abacuksen kirja)
           
           
           
                    Esa Matti Lippu (ja Jan Alanco)

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003