Kovalevyn käytöstä Gulam-komentotulkista käsin

Aikaisemmin ilmestyneissä artikkeleissa (1/88 ja 3/88) kerrottiin 
           
  komentotulkeista yleensä sekä Gulamin komentotiedostoista. Nyt kes-
           
  kitytään niihin Gulamin piirteisiin, jotka ovat erityisen olennaisia
           
  kovalevyn käyttäjän kannalta. Kaupalliset UNIX-vaikutteiset komento-
           
  tulkit kuten ComMedian CRAFT Shell, Beckemeyerin C-Shell ja Mark 
           
  Williams C:n msh ovat myös käteviä työkaluja. MS-DOS -tyylinen vaih-
           
  toehto on shareware-ohjelma Pcommand. Gulam ja Pcommand löytynevät
           
  PD-kirjastosta ja klubin BBS:stä. 
           
           
           
  Desktopissa oltaessa ikkunan otsikosta näkyy, missä levyn kansiossa
           
  ikkunassa olevat tiedostot sijaitsevat. Otsikossa olevaa merkkijonoa
           
  kutsutaan poluksi. Esim. polku 'C:\LEHTI\289\STOORIT' koostuu osista
           
 
           
  C:   loogisen levyaseman nimi
           
  \    loogisen levyaseman juurihakemisto (aina tämän niminen)
           
  LEHTI  hakemiston (kansion) nimi
           
  \    erotin kahden sisäkkäisen hakemiston nimen välillä
           
  289   hakemistossa 'LEHTI' olevan hakemiston nimi
           
  \    erotin kahden sisäkkäisen hakemiston nimen välillä
           
  STOORIT hakemistossa '289' olevan hakemiston nimi
           
           
           
  Polku on samanlainen kuin IBM PC-yhteensopivien koneiden MS-DOSissa.
           
  (UNIXissa levyaseman nimeä ei ole ja kenoviivan tilalla on kauttaviiva). 
           
  
           
  Gulamissa on määritelty lisäksi seuraavat erikoishakemistot:
           
 
           
   ~  kotihakemisto eli se kansio, mistä Gulam käynnistettiin
           
   .  'senhetkinen hakemisto'
           
   .. 'senhetkisen hakemiston' isähakemisto 
           
           
           
   ( 'senhetkinen hakemisto' = hakemisto, johon polussa siihen 
           
    asti läpikäydyt merkit viittaavat)
           
           
           
  Kelvollisia polkuja ovat siis myös esim.
           
           
           
   ..\.. työhakemiston isoisähakemisto
           
           
           
   ~\..  kotihakemiston isähakemisto
           
      
           
  Isoilla ja pienillä kirjaimilla ei ole eroa polkujen nimissä
           
  ellei polku ole osana komennon nimeä. Gulam ei tunne skandi-
           
  naavisia merkkejä (åäöÅÄÖ), joita voi kyllä laittaa kansioiden
           
  ja tiedostojen nimiin Desktopista käsin.
           
           
           
  Gulam osoittaa valmiutensa palvella ns. promptilla eli kehoittimella.
           
  Oletusarvo on ns. 'alikessun jämät', »». Suositeltavaa on muuttaa
           
  kehoittimen ulkoasu sellaiseksi että siitä näkyy senhetkinen työhake-
           
  misto (sama asia kuin aktiivisen ikkunan otsikkona oleva polku).
           
  Tämä tapahtuu set-komennolla seuraavasti:
           
           
           
   set prompt $cwd>    # $cwd = Current Working Directory
           
                   (eräs Gulamin shell-muuttuja)
           
           
           
  Esimerkkimme hakemistossa ollessamme olisi kehoitin tällöin muotoa
           
           
           
   c:\lehti\289\stoorit>
           
  
           
  Edellämainittu set-komento kannattaa sijoittaa gulam.g-tiedostoon,
           
  joka suoritetaan automaattisesti aina kuin Gulam käynnistetään.
           
  Tiedoston on oltava samassa hakemistossa kuin itse Gulam.prg:nkin.
           
           
           
  Hakemistojen käsittelyyn liittyviä komentoja ovat
           
           
           
   nimi   parametrit selitys
           
   ----   ---------- ------- 
           
           
           
   cd    [work]   vaihtaa uudeksi työhakemistoksi 'work'in,
           
             oletusarvona kotihakemisto ~
           
           
           
   dirs         tulostaa hakemistopinon sisällön
           
           
           
   makedir uusi    tekee uuden hakemiston 'uusi'
           
           
           
   popd         vaihtaa uudeksi työhakemistoksi pinon päällim- 
           
             mäisen hakemiston, joka poistuu myös pinosta 
           
           
           
   pushd  [game]   vaihtaa uudeksi työhakemistoksi 'game'n,
           
             vanha työhakemisto laitetaan pinon päällimmäi-
           
             seksi. Mikäli parametria ei anneta, vaihtaa
           
             pushdir työhakemistoksi pinon päällimmäisen
           
             ja pinon päällimmäiseksi hakemistoksi tulee
           
             vanha työhakemisto
           
           
           
   pwd         tulostaa työhakemiston nimen
           
           
           
   rmdir  turha    poistaa hakemiston 'turha'. Sen on oltava 
           
             tyhjä, muuten komentoa ei suoriteta.
           
  
           
  Hakemistopino on LIFO-periaatteella (Last In, First Out) toimiva
           
  'hakemistonimivarasto' jonne voi laittaa vanhan työhakemiston nimen
           
  talteen pushd-komennolla ja vaihtaa samalla vaihtaa työhakemistoa.
           
  popd palauttaa työhakemistoksi pinoon viimeksi laitetun työhakemis-
           
  ton. Talletettuja työhakemistoja voi olla pinossa useita. Pinon
           
  'purkaminen' tapahtuu popd:llä takaperoisessa järjestyksessä, 
           
  viimeksi laitettu ensin.
           
           
           
  cp-komennon -r -parametrilla voi viitata kätevästi rekursiivisesti
           
  kaikkiin hakemistoihin ja tiedostoihin, jotka ovat annetun hakemiston
           
  sisällä, esim.
           
           
           
   cp -r c:\gfaprogs d:\gfaprogs
           
           
           
  kopioi hakemiston gfaprogs sisältöineen C-levyltä D-levylle. cp:llä
           
  saa kätevästi palautettua Turtlella tehdyn varmuuskopion kovalevylle.
           
  Jos pitää palauttaa esim. D-partitio levykkeiltä, toistetaan vain
           
  komentoa
           
           
           
   cp -r +t a:\ d:
           
           
           
  jokaiselle levykkeelle. cp tekee tarvittavat hakemistot, mikäli ne 
           
  eivät ole jo ennestään olemassa ( +t -optio pitää tiedostojen päivä-
           
  määrät ennallaan).
           
           
           
  ls -komennon parametri -R aiheuttaa kaikkien annetun hakemiston
           
  (oletuksena työhakemisto) hakemistojen sisällön rekursiivisen
           
  listauksen, esim.
           
           
           
   ls -R d:\ >prn:
           
           
           
  listaa kaikkien D-levyn hakemistojen sisällön kirjoittimelle.
           
           
           
  Hakemistoissa liikkuessa on syytä muistaa ns. '40 kansion bugin'
           
  olemassaolo ja käyttää AUTO-kansiossa FOLDRXXX-apuohjelmaa, missä
           
  XXX on riittävän suuri.
           
           
           
  Ulkoinen komento on käsky, jota ei ole ohjelmoitu komentotulkin
           
  sisään. Nämä ovat joko ohjelmatiedostoja tai komentotiedostoja
           
  ja ne käynnistyvät omalla nimellään. Mahdolliset parametrit kir-
           
  joitetaan komennon nimen jälkeen, esim.
           
           
           
   arc x chesspics king queen rook bishop knight
           
           
           
  Mikäli halutaan viitata jossain toisessa polussa olevaan tiedostoon,
           
  tulee ensin kirjoittaa koko polun nimi ja sitten kenoviivalla ero-
           
  tettuna itse tiedosto, esim. rm c:\datat\tekstit\huuhaa.doc. Tämä
           
  koskee myös ulkoisia komentoja tiedostoja. Jos halutaan esim. käyn-
           
  nistää hakemistossa c:\tp oleva ohjelma emacs.tos, tapahtuu se
           
  komennolla:
           
           
           
   c:\tp\emacs.tos
           
           
           
  Itse asiassa ohjelmia tai komentotiedostoja käynnistettäessä ei 
           
  .tos-, .ttp-, .prg- tai .g-tarkenninta tarvita. GEM-pohjaisia 
           
  ohjelmia käytettäessä tulee käyttää gem-etuliitettä. Lisäksi on 
           
  huomattava, että usein ohjelma vaatii, että .rsc-tiedosto on
           
  työhakemistossa. Tällöin on syytä siirtyä ohjelman suorituksen
           
  ajaksi kyseiseen hakemistoon, esim.
           
           
           
   pushd c:\tp ; gem 1st_word ; popd
           
           
           
  Tällaista komentoa varten kannattaa tehdä ns. alias-määrittely
           
  gulam.g-tiedostoon, esim. määrittelyn
           
  
           
   alias ut 'pushd c:/telecomm ; gem uniterm ; popd'
           
           
           
  avulla voi käynnistää UNITERM.PRG:n mistä käsin tahansa komennolla 
           
  'ut' ja palata pääteohjelmasta takaisin alkuperäiseen työhakemistoon.
           
 
           
  Komentojen hakupolku, command search path on komentotulkin käytössä
           
  keskeinen käsite. Se koostuu yhdestä tai useammasta polusta. Komento-
           
  jen hakupolun 'varrelta' täytyy löytyä kaikki ne ulkoiset komennot, 
           
  jotka halutaan käynnistää mistä työhakemistosta tahansa ilman että 
           
  tarvitsee kirjoittaa koko polun nimeä. Tämä on erittäin olennainen 
           
  helpotus etenkin kovalevyn käyttäjälle, jonka sovellusohjelmat ovat
           
  yleensä eri hakemistoissa ja eri partitioilla. Kun hakupolku on ker-
           
  ran määritelty, riittää, että muistaa komennon nimen. Hakupolun 
           
  määrittelevä shell-muuttuja path asetetaan set-komennolla, esim.
           
           
           
   set path c:\util,c:\tp,c:\gfa # pilkku toimii eroittimena
           
           
           
  ja sen arvon voi tulostaa komennolla
           
           
           
   echo $path  # tulostaa vain path-muuttujan arvon
           
           
           
    tai
           
           
           
   set     # tulostaa kaikkien shell-muuttujien arvot
           
           
           
  Gulam tekee käynnistyttyään erityisen taulukon (hash table) kaikista
           
  ulkoisista komennoista, jotta sen ei tarvitsisi joka kerta ruveta
           
  etsimään sitä hakemistoa, mistä ko. komento löytyy (homma, jonka 
           
  MS-DOSin COMMAND.COM joutuu tekemään). Mikäli hakupolussa oleviin
           
  ulkoisiin komentoihin tulee lisäyksiä tai poistoja, saa Gulamin 
           
  tekemään hakutaulukon uudelleen komennolla rehash. Gulam suorit-
           
  taa automaattisen rehashin jos hakupolussa olevia hakemistoja
           
  lisätään tai poistetaan. Hakupolusta löytyvien ulkoisten komentojen
           
  nimet tulostuvat Help-näppäimellä saatavan komentoluettelon lopuksi.
           
  
           
  On vielä syytä korostaa, että Desktop ja komentotulkki eivät ole
           
  toisensa poissulkevia vaihtoehtoja kovalevyn käyttäjälle. Desktop
           
  on intuitiivinen ja helpompi oppia, mutta toistuvat ja suuriin 
           
  tiedostomääriin kohdistuvat toiminnot hoituvat usein nopeammin
           
  komentotulkilla. Tunne 'työkalupakkisi' niin osaat valita kuhunkin
           
  tilanteeseen parhaimmin sopivan välineen.

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003