KAKSI VIIKKOA ATARISTINA

Olen hieman yli vuoden kokemuksen omaava Amiga-käyttäjä. Tavoit- 
           
teeni on ollut arvioida Atari 1040 STFM laitetta ja ohjelmia 
           
ilman aikaisemman kokemuksen mukanaantuomia asiattomia ennakko- 
           
asenteita. Aikaisempi eri laitteen käyttö saattaa joillakin yk- 
           
silöillä supistaa näkökulmaa ja johtaa asiattomaan arvosteluun. 
           
Tätä olen tietoisesti pyrkinyt välttämään. Kaikki laitteet ovat 
           
uusia ja outoja aloitettaessa niiden käyttöä. Olen pyrkinyt säi- 
           
lyttämään todellisen ensikäyttäjän näkemyksen milloin vain mah- 
           
dollista.
           
           
           
           Atarin asennus
           
           
           
Pakkaukset auki ja äkkiä kone päälle - tämähän on uuden omistajan 
           
ensimmäinen päämäärä. Käsikirjoja ei ennätä katsella. Asennus on 
           
helppo toteuttaa ilman käsikirjaakin selvien laitteiden liitän- 
           
töjen merkintöjen perusteella. Hiiren liitäntä oli ensimmäinen 
           
missä käsikirjaa oli kaiveltava. Hiiri pyöri käsissä, eikä vasta- 
           
ketta löytynyt millään. Ilman käsikirjaa olisi pöydälle sijoitet- 
           
tua laitetta saanut tutkia pitkäänkin, ennen kuin vastake olisi 
           
löytynyt. Suomenkielinen käsikirja antoi avun. Hiiren vastake on
           
sijoitettu laitteen pohjaan oikealle numeronäppäimistön alle. 
           
Pistokkeen liitäntä vaati hieman sorminäppäryyttä paikan ahtauden 
           
johdosta. Hiiren liitäntää ei kuitenkaan tarvitse tehdä kuin vain
           
käyttöä aloitettaessa, muuten hiiri varmasti on jatkuvasti pai-
           
kallaan. Liitännän sijoitus on suunniteltu ajatuksella, sillä 
           
paikka on todella hyvin suojattu ja liitäntäjohto ei tule ulos 
           
laitteen sivusta, vaan edestä. Johto ei tällöin ole jatkuvasti 
           
hiiren tiellä. Laitteen sisäinen virtalähde poistaa ylimääräisen 
           
purkin sijoittelutarpeen. Monitori ei tarvitse erillistä äänipiu- 
           
haa, koska keskusyksikkö kytketään yhdellä johdolla näyttöön. Mo- 
           
nitorissa on oma virtalähde ja verkkojohto.
           
           
           
Muita liittimiä löytyy normaaleihin tarpeisiin kuten lisälevykea- 
           
semalle, kovalevylle, lisämoduleille, printterille, väri- tai 
           
mustavalkomonitorille, televisiolle (vakiovaruste) ja sarjalii- 
           
täntä modeemille tai muille sarjaliitäntäisille laitteille. Midi- 
           
liitäntä löytyy vakiovarusteena ja onkin johtanut laitteen suosi- 
           
oon musiikkipiireissä. Monessa muussa laitteessa Midiä ei ole.
           
 
           
Sitten virrat päälle laitteeseen ja monitoriin. Hups - monitoris- 
           
sa ei olekaan keinukytkintä, vaan äänenvoimakkuussäädin on samal- 
           
la virtakytkin. Kaikki taisi onnistua kerralla, sillä savua ei 
           
noussut eikä innokasta käyttäjää tarvinnut irroitella käryävästä 
           
laitteesta. Mutta voi kurjuus - mustavalkoisen ja tarkalta näyt- 
           
tävän monitorin kuva ei täytä koko kuvaputken alaa. Monitorissa 
           
on todellakin "surureunat", jotka jättävät käyttämättä lähes nel- 
           
jänneksen ruudun pinta-alasta (Atari SM124). 12-tuumaisen monito- 
           
rin lävistäjästä jää hyödyntämättä pari tuumaa - ihmettelen. Vai- 
           
kuttaa siltä, että monitori on säädetty oudosti, koska pinta-ala 
           
oli sama myös kaikissa sovellusohjelmissa.
           
           
           
Tositouhut alkoivat tutustumisella näppäimistöön ja hiireen. Mo- 
           
lempien antama ensivaikutelma on tukeva ja kestävän tuntuinen. 
           
Näppäimistötuntuma oli hyvä ainakin meikäläiselle - sopivan jäyk- 
           
kä eikä naksuva. Jokainen painallus aiheuttaa äänen, mutta se tu- 
           
lee monitorin kaiuttimesta. Äänen voimakkuus on säädettävissä, 
           
joten se on poistettavissa, mutta samalla poistuvat myös kilah- 
           
dukset virheistä. Kaiutin on kyllä ohjattavissa ohjelmallises- 
           
ti, mutta ensikäyttäjällle on käytettävissä vain voimakkuussäätö.
           
Äänimerkit todella ovat ohjattavissa näppäimistön ja hälytyksen 
           
osalta erikseen, mutta sen selvittäminen vaati käsikirjan tarkan 
           
lukemisen ja vielä tarvittavan asetustiedoston noudon suomenkie- 
           
liselle aloittelijan levykkeelle. Asetustiedosto löytyi vain 
           
ruotsinkieliseltä levykkeeltä.
           
           
           
           Graafinen käyttäjäliityntä
           
           
           
Kommunikointi laitteen kanssa tapahtuu ns. graafisen käyttäjälii- 
           
tynnän avulla. Laitteen mukana seuraa suomenkielinen Aloittelijan 
           
levyke, minkä avulla ruotsia osaamatonkin saa laitteen toimimaan.
           
Ilman käynnistyslevykettä käyttäjäympäristö latautuu ruotsinkie- 
           
lisenä laitteen piireistä. Suomenkielisyys, selvät käsikirjan pe- 
           
rusohjeet ja käyttäjäliitynnän selkeys helpottavat laitteen toi- 
           
mintaan saantia monen muun valmistajan laitteeseen verrattuna.
           
           
           
Käyttäjäliitynnän avulla hoituvat kaikki aloittelevan käyttäjän 
           
tarvitsemat toiminnot - levykkeiden alustukset, kopioinnit, tie- 
           
dostojen ja kansioiden käsittely, ohjelmien käynnistykset, käyt- 
           
täjäliitynnän ominaisuuksien, kellon, äänipalautteiden, värien, 
           
sarjaliikenneportin, kirjoittimen jne. asetukset. Samoilla koti- 
           
tietokonemarkkinoilla kilpailevaan Amigaan verrattuna työskente- 
           
ly liittymän kanssa vaikuttaa helpommalta ensikäyttäjälle. Käyt- 
           
täjäliityntä ei kuitenkaan sisältänyt käskytilaa, minkä avulla 
           
kehittyneempi käyttäjä pääsisi pidemmälle. Suorempi keskustelu 
           
laitteen käyttöjärjestelmän kanssa lienee mahdollista, mutta ei 
           
kuulunut vakio-ominaisuuksiin. Alan lehdet väittävät komentotul- 
           
kin löytyvän Aloittelijan levykkeeltä, mutta käsikirja ei kerro 
           
siitä mitään, eikä anna edes luetteloa komennoista. Erityisen 
           
miellyttävältä tuntui, ettei käyttöjärjestelmä jatkuvasti ollut 
           
pyytämässä työpöytäohjelmia käytettäessä käyttöjärjestelmälevy-
           
kettä takaisin käskyjen latausta varten.
           
           
           
Tiedostoja ja kansioita kopioitaessa huomasi kuinka tarpeellinen 
           
lisälevykeasema on paljon tietoja siirtelevälle. Saman kapasitee- 
           
tin omaavien levykkeiden kopiointi on kyllä helppoa, koska esim. 
           
375 kB:n levykkeen kopiointi kokonaan samanlaiselle levykkeelle
           
ei vaadi levykkeiden välivaihtoa.Siirrettäessä kansioita ja tie-
           
dostoja esim. pienemmältä levykkeeltä suuremmalle tapahtui ko-
           
piointi tiedosto kerrallaan, mikä johti huomattavan suureen väli-
           
vaihtojen määrään. Kansiointi ei auttanut. Siitä huolimatta kan-
           
sion sisällä jokainen tiedosto vaati levykkeen vaihdon.
           
           
           
Atarin levykkeen muoto on sama kuin IBM PC/PS:n 720 kB:n levyk-
           
keessä. Atari pystyy käyttämään IBM-alustettuja levykkeitä. Alus-
           
tus on kokeiluni mukaan tehtävä IBM-laitteessa, koska Atarilla 
           
alustettu levyke ei kelvannut PS/2:lle. Tämä samanmuotoisuus 
           
antaa todella uusia mahdollisuuksia siirtää tietoja eri laite-
           
merkkien välillä. ASCII-tiedostot kelpaavat sellaisenaan ja muut-
           
kin tiedostot siirtyvät ilman ongelmia. Muiden tiedostojen käyt-
           
tökelpoisuus riippuu sen jälkeen laitteiden ohjelmistojen käyttä-
           
mästä tiedon muodosta. Ohjelmatiedostot eivät luonnollisesti ole 
           
ajokelpoisia toisessa laitteessa. Kokeilussa käytettiin toisena 
           
laitteena IBM PS/2 70 kannettavaa mallia.
           
           
           
Tätä levykkeiden samanmuotoisuutta käytetään  sovellustasolla 
           
tietoisesti hyväksi laatimalla Atarin sovellusohjelmien tuottamat 
           
tiedostot  yhdenmukaisiksi jonkin  PC-ympäristön  sovelluksen 
           
kanssa. Kokeilussa mukana ollut LDW Power on yhteensopiva Lotus 
           
1-2-3 kanssa. 
           
           
           
           Käsikirja
           
           
           
Kotitietokonemarkkinoilla on kaikilla laitevalmistajilla sama
           
puute, joka haittaa harrastuksen jatkamista pidemmälle. Laittei-
           
den käsikirjat sisältävät vain aivan välttämättömimmät perustoi-
           
minnot. Tämä on toki kustannuskysymys valmistajalle, mutta selvä 
           
haitta tosissaan laitetta käyttävälle. Kaikkien päämerkkien lait-
           
teille kyllä löytyy bittitasolle menevää kirjallisuutta, mutta se 
           
on ostettava erikseen. Käsikirjojen ja yksityiskohtaisen kirjal-
           
lisuuden väliin jää selvä aukko, minkä laitevalmistajat voisivat 
           
kattaa parannetuilla käsikirjoilla. Päästäkseen pidemmälle lait-
           
teen sielunelämään aloitteleva käyttäjä kaipaa pelkkien käsky-
           
luetteloiden lisäksi periaatteiden selvitystä ja etenkin paljon 
           
hyviä esimerkkejä.
           
           
           
Käsikirjat on käännetty tunnollisesti, mutta myös alkuperäisen 
           
käsikirjan kattavuus on sama. Tilanne ei siis välttämättä ole 
           
maahantuojan aiheuttama, vaan se on laitevalmistajan valitsema 
           
tie. Kehittyneiden harrastajien vähäisyys ei ole uskottava syy, 
           
vaan se voi olla myös seuraus nykyisestä käytännöstä. Musta aukko 
           
tiedoissa käy selvästi ilmi jo itse käsikirjoista, joissa yleensä 
           
on mukana liitäntöjen piikkien merkitys ja laitteessa käytettyjen 
           
piirien kuvia, mutta välistä puuttuu todella paljon merkittävää 
           
tietoa.
           
           
           
           Sovellusohjelmat
           
           
           
Kahden viikkoni aikana kokeilin seuraavia sovellusohjelmia:
           
           
           
           - 1st Word Plus + 1st Mail v. 3.0
           
           - LDW Power v. 1.03
           
           - Hyperpaint
           
           
           
Kaksi viikkoa on kuitenkin suhteellisen lyhyt aika tutustua täy- 
           
dellisesti ohjelmiin ja etenkin saada niistä irti kaikki niiden 
           
kehittyneimmät erityistoiminnot. Laitteen vakiovarusteena on myös 
           
Basic, mutta koska varsinaista Basic-käsikirjaa ei toimiteta 
           
laitteen mukana, en pyrkinytkään selvittämään sen ominaisuuksia. 
           
Mukana oli vain pikaohje, joka ilmoittaa Basicin olevan Enhanced- 
           
versio.
           
 
           
Nuoren ikäni johdosta (14) minulla ei ole hyötyohjelmien laajaa 
           
käyttökokemusta, mutta pyrin arvostelemaan tuotteet kuinka ne 
           
olisivat sopineet omaan käytööni.
           
           
           
           1st Word Plus ja 1st Mail
           
           
           
Käyttökokemukseni kahden viikon ajalta on kirjoitettu käyttäen 
           
1st Word Plus:aa. Näiden kokemusten perusteella 1st Word Plus 
           
tuntui täysin riittävältä omaan käyttööni. Ohjelmisto on todella 
           
suunniteltu käyttämään Atarin graafista käyttäjäliityntää ja 
           
hiirtä. Näiden osien summa tuntui hyvin miellyttävältä, selkeältä 
           
ja toimivalta. Käyttö on ikkunoitu kuten käyttäjäliittymä ja 
           
kaikki toiminnot valitaan samoilla periaatteilla. Lisäksi on 
           
käytössä toimintonäppäimet F1 - F10 ja tekstinkäsittelyohjelman 
           
tärkeimpien  asetusten tila on jatkuvasti näkyvissä  ruudun 
           
alaosassa. Tilaa ilmoittavaa riviä voi myös käyttää hiirellä 
           
vastaavasti kuin painettaisiin toimintonäppäimiä.
           
           
           
Tekstinkäsittelyohjelmaan sisältyvien toimintojen perusteella us-
           
koisin sen riittävän myös ammattimaiseen käyttöön. Toimintojen 
           
määrä on niin vakuuttava. Toiminnoista löytyy hyvien tekstinkä-
           
sittelyohjelmien piirteitä runsaasti:
           
           
           
           - WYSIWYG-työskentely näytöllä
           
           - ikkunointi - useampi teos näytöllä
           
           - puoliautomaattinen tavutus (englanti)
           
           - suhteutettu teksti
           
           - useat tekstityypit, korostus, alleviivaus
           
            ylä- ja alaindeksit
           
           - haku- ja korvaustoiminnot
           
           - desimaalisarkaimet
           
           - sisennykset
           
           - tekstin sidonta
           
           - grafiikan yhdistely tekstiin
           
           - leikepöytä luomusten siirtelyyn  
           
           - skandit toimivat ilman erityistemppuja
           
           - toiminnot ovat käytettävissä sekä hiirellä 
           
            että näppäimillä
           
           - oikeinkirjoituksen tarkistus 40000 sanaa
           
            (englanti). On laajennettavissa
           
           - sivun ylä- ja alaotsikot sivunumeroineen
           
           - viitteet
           
           - tietojen yhdistely mukana seuraavan 1st 
           
            Mailin avulla asiakirjoihin
           
           - 1,5 - askeleen riviväli
           
           
           
ja monta muuta toimintoa. Suurin puute lienee englanninkielisyys, 
           
mutta siinä suhteessa 1st Word Plus ei eroa kilpailijoistaan. 
           
Suomenkielisiä huipputekstureita ei löydy tämän tason kotikoneil- 
           
le. Puoliautomaattinen tavutuskin toimii kappaletta erikseen kä-
           
siteltäessä aivan kohtuullisesti. Ohjelman ehdotus tavutuksesta 
           
on useimmiten oikein. Hiiren käyttökelpoisuus on hyvin laaja 
           
esim. oletuskirjoittimen asennus onnistui helposti ja lähes pel- 
           
kästään hiirtä käyttämällä. Näppäimistöä tarvittiin vain oletus- 
           
kirjoittimen ajurin nimen vaihdossa.
           
           
           
Kirjoittimen ajuri ei kuitenkaan toiminut aivan heittämällä, 
           
koska ensimmäisen printtauksen alku ei onnistunut, vaan pari 
           
ensimmäistä sivua tuli todella pakattuna tekstinä. Kirjoittimen 
           
valmistajan mukaan kirjoitin (NEC Pinwriter P3) on täysin IBM 
           
yhteensopiva. IBM-ajurien asemasta paremmin toimi Epson FX. Sa-
           
massa yhteydessä tuli kokeiltua taustakirjoitus, mikä todella 
           
mahdollistaa tekstinteon kirjoituksen aikana. Ajoittain (harvoin) 
           
tekstinsyöttö ruudulla hidastui muutaman merkin syötön ajaksi. 
           
Ajuri ei tullut aivan viimeisen päälle tehdyksi ajanpuutteen 
           
johdosta. Skandinaaviset merkit olivat paikallaan ja normaali 
           
teksti tulostui kauniisti. Ilmeisesti ajureita valittaessa kan-
           
nattaa katsella merkkivalikoimaa, joka näkyy ajuria käyttöönotet-
           
taessa. Kaikissa ajureissa ei ollut skandinaavisia merkkejä.
           
           
           
Kirjoitinajureiden sovittamiseksi käsikirja sisältää kohtuullisen 
           
laajat ohjeet, joiden avulla pitäisi pystyä ratkaisemaan hieman 
           
vaikempiakin kirjoitinongelmia. 
           
           
           
Vakiovarusteena olevan 1st Mail ohjelman avulla voidaan laatia 
           
helposti henkilökohtaisilta vaikuttavia ryhmäkirjeitä. Esimerkik-
           
si jostain tiedostosta voidaan poimia henkilöryhmän nimiä ja 
           
kirjoittaa niiden avulla jokaiselle oma kirje yhdistelemällä 
           
nimet peruskirjeeseen.                  
           
                          
           
           
           
           LDW Power taulukkolaskenta
           
           
           
Taulukkolaskentaohjelma on toteutettu noudattaen näiden ohjelmien 
           
esikuvaksi muodostuneen Lotus 1-2-3 periaatteita. Ohjelmaa voi-
           
daan käyttää joko 1-2-3 tyyppisillä käskyvalinnoilla tai vielä 
           
miellyttävämmin graafisen käyttäjäliittymän  alasvetomenuilla. 
           
Työskentelytapa on koska tahansa käyttäjän valittavissa. Ohjelma 
           
sopii kummasta tahansa työskentelytavasta pitävälle.
           
           
           
LDW Power pystyy suoraan lukemaan Lotus 1-2-3 tuottamia tiedosto-
           
ja ja erillisellä toiminnolla tekemään 1-2-3 version 2 yhteenso-
           
pivia tiedostoja. Koska samoja levykkeitä pystyy käyttämään sekä 
           
Atari että PC-laitteessa, antaa tämä mahdollisuuden käyttää koti-
           
tietokonetta töiden jatkamiseen kotona (jos vain saa jälkikasvul-
           
ta laitteen käyttövuoroja). Tätä ominaisuutta en ole kokeillut, 
           
koska käytettävissäni olevassa PC-laitteessa ei ollut Lotusta. 
           
Lisäksi kokeiluajaksi sovittu kausi lähestyi loppuaan. 
           
           
           
Toimintomääriltään LDW Power on hyvin lähellä kehittyneimpiä 
           
taulukkolaskentaohjelmia. Alasvetomenut ja ikkunat matkinevat 
           
alan erästä huippua Exceliä. Tarkempi ohjelman tutkiminen olisi 
           
vaatinut huomattavasti enemmän aikaa ja muiden taulukkolasken-
           
taohjelmien käyttökokemusta. Eräs syy puhdin loppumiseen kesken 
           
oli LDW:n melko masentava käsikirja, joka ei todellakaan innosta-
           
nut työskentelemään aktiivisesti ohjelman kanssa. Liian montaa 
           
asiaa pidettiin itsestäänselvyytenä, kuvitus ja esimerkit ovat 
           
minimaalisia. Ohjelmalevykkeillä ei ole perehdytyskurssia eikä 
           
yhtään ainutta esimerkkitaulukkoa, joiden avulla kokematon käyt-
           
täjä pääsisi nikseistä helpommin selville. Vain jonkun muun 
           
taulukkolaskentaohjelman hallitseva voi saada käsikirjasta riit-
           
tävän avun aloitukselleen.
           
           
           
Toimintoja löytyy riittävästi, grafiikkaa voi tehdä, tiedostojen 
           
käsittely on joustavaa, yksinkertainen tietokanta löytyy ja mak-
           
rokielikin on 1-2-3 yhteensopiva. Vakiovarusteena on ohjelma, 
           
joka pystyy tulostamaan taulukon sivusuuntaisesti jatkolomakkeel-
           
le Nämä ominaisuudet riittävät melko pitkälle, mutta käsikirja ei 
           
ole lähelläkään esim. Lotuksen tasoa. Ohjelma sopii ensisijaises-
           
ti kokeneelle käyttäjälle. 
           
           
           
Anteeksi aikaisempi väite esimerkkien puuttumisesta - Utilities 
           
levykkeeltä löytyi sittenkin pari makroilla toteutettua demoa 
           
sekä ohjelman esittelyä. Käsikirjassa näistä ei ollut mainintaa. 
           
Oikeastaan kiinnostus heräsi uudestaan nähtyäni näiden demojen 
           
vaikuttavuuden ja sen nopeuden millä ohjelma näitä demoja pyörit-
           
teli. Makrojen teko onnistuu "nauhoittamalla", joten niiden käy-
           
tön pitäisi olla todella helppoa.
           
           
           
           
           
           Hyperpaint
           
           
           
Valitettavasti kokeiluajan aikana oli pakko syventyä myös koulun-
           
käyntiin ja aika loppui kesken ennen kunnollista tutustumista 
           
Hyperpaintin ominaisuuksiin. Sen verran kuitenkin sain selville, 
           
että myös tämä ohjelma noudattaa samoja käyttöperiaatteita ja on 
           
todella suunniteltu Atarille.
           
           
           
           
           
           Yhteenveto
           
           
           
Laite ja sen ohjelmat osoittivat, että laitteena Atari on kehit-
           
tynyt aikaisemmista versioista ja sen käyttökelpoisuus hyötyoh-
           
jelmienkin pyörittelyssä on hyvä. Ohjelmien hinnat eivät olleet 
           
tiedossani, mutta jos ne ovat oikeassa suhteessa laitteen hin-
           
taan, ohjelmia voidaan pitää erinomaisina. Alle 1000 mk:n hintaa 
           
voinee pitää kohtuullisena kotitietokoneen hyvillekin hyötyohjel-
           
mille. Valitettavasti hinnat usein määräytyvät suurempien laite-
           
mallien perusteella ja tällöin selvästi vähentävät hyötyohjelmien 
           
kotikäyttöä. Laitteen hintaa lähentelevä ohjelman hinta ei todel-
           
lakaan kasvata niiden menekkiä.
           
           
           
Atari ja sen ohjelmat ovat todella vakavasti otettava vaihtoehto 
           
kotitietokoneen hankintaa harkitsevalle - suosittelen.
           
           
           
           
           
           Mikko Malinen
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Copyright (C) 1989 X-Computer Oy

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003