*
           
* Aloittaessani tekemään tätä alkumenua tarkoituksenani
           
* oli tehdä latausohjelma,jossa on 4-ääninen musiikkiru-
           
* tiini.Kiitos DEVPACIN debuggerin ja QUARTET-musiikki-
           
* ohjelman,onnistuinkin siinä vaihtelevalla menestyksel-
           
* lä.Varsinkin musiikkirutiinin liittäminen ohjelmaan
           
* tuotti vaikeuksia.
           
*
           
*					-ILE-
           
*
           
*
           
* PS.Toivottavasti tästä listauksesta on jotain hyötyä
           
* aloitteleville assembler-ohjelmoijille
           
*********************************************************
           
*Diskettilehden nro 2/90 
           
*	alkumenu
           
*Versio 1.0  09/06/90
           
*********************************************************
           
           
           
           
           
paletti_alku equ $ff8240	
           
           
           
******************************************************
           
musa_on MACRO
           
	move.l	prog_ptr,a6		*musiikkirutiinin käynnistys
           
	move.l	song_ptr,12(a6)
           
	move.l	vset_ptr,16(a6)
           
	jsr	4(a6)
           
	ENDM
           
	
           
******************************************************
           
musa_ei	MACRO
           
	move.l	prog_ptr,a6		*musiikkirutiinin pysäytys
           
	jsr	8(a6)
           
	ENDM
           
******************************************************
           
mus_lat	MACRO
           
	pea	env_str		*pexec()	
           
	pea	cmd_str		*musiikkirutiinin lataus muistiin
           
	pea	prog_nm
           
	move.w	#3,-(sp)
           
	move.w	#$4b,-(sp)
           
	trap	#1
           
	lea	16(sp),sp
           
	ENDM
           
******************************************************
           
           
           
getrez:
           
	move.w	#4,-(sp)	*getrez()
           
	trap	#14
           
	addq.l	#2,sp
           
	
           
oik_res:
           
	cmp.b	#2,d0		*onko mustavalkomonitori?
           
	beq	hi		
           
           
           
	cmp.b	#0,d0		*onko low-resoluutio?
           
	bne	med
           
	move.b	#1,r_ok		*lehden latauksen esto
           
	bra	co
           
med:	cmp.b	#1,d0		*onko medium-resoluutio?
           
	beq	co
           
			*jos resoluutiota ei tunnistettu,niin poistutaan
           
			*ohjelmasta
           
           
           
	clr.w	-(sp)	*pterm()
           
	trap	#1
           
           
           
*asetellaan muuttujat ja osoittimet riippuen siitä
           
*onko käytössä mustavalko- vai värimonitori
           
           
           
co:	move.w	d0,res
           
	move.w	#0,rez
           
	lea	v_kuva+34,a5
           
	move.l	a5,kuva
           
	lea	v_kuva+2,a5
           
	move.l	a5,u_pal
           
	move.l	#160,offs
           
	move.l	#39,kerr
           
	move.l	#199,kier
           
	bra	 main
           
           
           
hi:	move.w	d0,res
           
	move.w	#2,rez
           
	lea	mvkuva+34,a5
           
	move.l	a5,kuva
           
	lea	mvkuva+2,a5
           
	move.l	a5,u_pal
           
	move.l	#80,offs
           
	move.l	#19,kerr
           
	move.l	#399,kier
           
	
           
           
           
           
           
           
           
*********************************************
           
	
           
main:
           
	movea.l	sp,a5			
           
	move.l sp,pino		*entinen pino-osoitin talteen
           
           
           
	lea	end,sp		*uuden pinon alku
           
					
           
	movea.l	4(a5),a5		
           
	move.l	12(a5),d0		
           
	add.l	$14(a5),d0		
           
	add.l	$1C(a5),d0		
           
	addi.l	#$300,d0		
           
           
           
	move.l	d0,-(sp)		
           
	move.l	a5,-(sp)		
           
	clr.w	-(sp)		    
           
	move.w	#$4A,-(sp)	*mshrink()	
           
	trap	#1		*siirretään gemdosin vapaan muistin
           
	lea	12(sp),sp	*alku ohjelman loppuun,jotteivat
           
				*myöhemmin ladattavat ohjelmat sotke
           
				*sitä	
           
           
           
	mus_lat
           
	
           
	move.l	d0,d1
           
	add.l	#256,d0
           
	move.l	d0,prog_ptr	*musiikkirutiinin alkuosoite
           
	
           
	move.l	#$4000,-(sp)		
           
	move.l	d1,-(sp)		
           
	clr.w	-(sp)		    
           
	move.w	#$4A,-(sp)	*mshrink()	
           
	trap	#1			
           
	lea	12(sp),sp		
           
           
           
	move.l	#0,-(sp)
           
	move.w	#$20,-(sp)	*super()
           
	trap	#1		*vaihdetaan prosessori user-tilasta
           
	addq.l	#6,sp	 	*supervisor-tilaan
           
	move.l	d0,vanha_ssp	*entinen supervisor-pino talteen
           
           
           
	bsr alkutoimet
           
           
           
	bsr musta_paletti
           
           
           
	bsr kuva_siirto
           
           
           
	bsr paletti_uusi
           
           
           
	bsr kuva_näyttö
           
           
           
	musa_on
           
	
           
näppäin_luku:
           
*musiikkirutiini varaa suurimman osan ST:n tehosta,joten
           
*käyttöjärjestelmän omia näppäimistörutiineja ei voi käyttää. 		     		
           
*Onneksi rutiinissa on oma näppisluku rekisterin a6 kautta.
           
           
           
F1:	cmp.b	#$3b,(a6)	*onko painettu näppäintä F1 ?	
           
	bne	F2
           
           
           
	musa_ei
           
           
           
	bsr	lehti_lat
           
           
           
	musa_on
           
           
           
	bra	näppäin_luku
           
           
           
F2:	cmp.b	#$3c,(a6)	*onko painettu näppäintä F2 ?
           
	beq	loppu
           
           
           
	bra	näppäin_luku			
           
           
           
******************************************************
           
loppu:
           
	musa_ei
           
	
           
	bsr palautus
           
           
           
	move.l	vanha_ssp,-(sp)
           
	move.w	#$20,-(sp)	*super()
           
	trap	#1		*takaisin user-tilaan
           
	addq.l	#6,sp
           
           
           
	move.l	pino,sp
           
           
           
	clr.w	-(sp)			
           
	move.w	#$4c,-(sp)	*pterm()
           
	trap	#1		*ohjelman lopetus
           
           
           
******************************************************
           
alkutoimet:
           
	move.w	#2,-(sp)	*physbase()
           
	trap	#14
           
	move.l	d0,phybase
           
           
           
	move.w	#3,-(sp)	*logbase()
           
	trap	#14
           
	move.l	d0,logbase
           
           
           
	addq.l	#4,sp
           
           
           
	movea.l	#paletti_alku,a5	* paletti talteen
           
	lea	 vpal,a6
           
	bsr 	pal_siirto
           
           
           
	lea	song,a2			* soitinten ja musiikin
           
	move.l	a2,song_ptr		* alkuosoitteiden asetus
           
	lea	voice,a2
           
	move.l	a2,vset_ptr
           
           
           
	rts
           
           
           
           
           
******************************************************
           
pal_siirto:
           
	moveq.l	#15,d0
           
           
           
pal:	move.w	(a5)+,(a6)+
           
	dbf	d0,pal
           
           
           
	rts
           
******************************************************
           
musta_paletti:
           
	movea.l	#paletti_alku,a6
           
	moveq.l	#15,d0
           
           
           
mp:	move.w	#$0000,(a6)+
           
	dbf	d0,mp
           
           
           
	rts
           
           
           
******************************************************
           
paletti_uusi:
           
	movea.l	#paletti_alku,a6	* mahtavat värit
           
	move.l	u_pal,a5
           
	bsr 	pal_siirto
           
           
           
	rts
           
           
           
******************************************************
           
kuva_siirto:
           
	lea	kuva_alue,a0
           
	move.l	a0,d0
           
	clr.b	d0
           
	move.l	d0,oma_kuva	*kuvaruudun alkuosoite
           
           
           
	move.w	rez,-(sp)
           
	move.l	d0,-(sp)
           
	move.l	d0,-(sp)
           
	move.w	#5,-(sp)	*setscreen()
           
	trap	#14
           
	lea	12(sp),sp
           
           
           
	rts
           
           
           
******************************************************
           
palautus:
           
	move.w	res,-(sp)
           
	move.l	phybase,-(sp)
           
	move.l	logbase,-(sp)
           
	move.w	#5,-(sp)		*setscreen()
           
	trap	#14
           
	lea	12(sp),sp
           
           
           
	movea.l	#paletti_alku,a6	* paletti takaisin
           
	lea	 vpal,a5
           
	bsr 	pal_siirto
           
           
           
	rts
           
           
           
******************************************************
           
kuva_näyttö:	
           
	move.l	oma_kuva,a0	*kuvaruudun alkuosoite
           
	move.l	oma_kuva,a2
           
	move.l	kuva,a1		*kuvan,joko mv tai värillisen alkuosoite
           
	move.l kuva,a4
           
	move.l	kier,d6		*kuvaruudun rivien määrä 
           
	move.l	kier,d3
           
           
           
dsilm:	
           
	move.l	d3,d2
           
	
           
psilm:	move.l	a4,a1
           
	move.l	kerr,d5
           
           
           
esilm:	move.l	(a1)+,(a0)+ 
           
	dbf	d5,esilm
           
           
           
	*move.l	offs,d4		*liittämällä nämä rivit ohjelmaan
           
	*lea	d4(a0),a0	*ja muuttamalla muuttujien
           
	dbf	d2,psilm	*(offs=40,kerr=9,kier=399) arvoja
           
    			*ohjelman alussa,saadaan aikaiseksi
           
				*jännä efekti mustavalkomonitorilla
           
	
           
	move.l	offs,d4
           
	adda.l	d4,a4
           
	adda.l	d4,a2
           
	move.l	a2,a0
           
	subq.l	#1,d3
           
	dbf	d6,dsilm
           
           
           
	
           
	rts
           
           
           
******************************************************
           
no_set:
           
	bsr 	palautus
           
	rts
           
           
           
******************************************************
           
me_set:
           
	
           
	move.w	rez,-(sp)
           
	move.l	#-1,-(sp)
           
	move.l	#-1,-(sp)
           
	move.w	#5,-(sp)	*setscreen()
           
	trap	#14
           
	
           
	move.w	#-1,-(sp)
           
	move.l	oma_kuva,-(sp)
           
	move.l	oma_kuva,-(sp)
           
	move.w	#5,-(sp)	*setscreen()
           
	trap	#14
           
	lea	24(sp),sp
           
	
           
	bsr	paletti_uusi
           
           
           
	rts
           
           
           
******************************************************
           
lehti_lat:
           
	tst.b 	r_ok		*onko lataus sallittu?
           
	bne	l_ohi
           
           
           
	bsr	no_set
           
           
           
	lea	tnimi,a5		
           
	pea	str 			
           
	pea	str			
           
	move.l	a5,-(sp)		
           
	clr.w	-(sp)			
           
	move.w	#$4B,-(sp)	*pexec()	
           
	trap	#1		*lehtiohjelman lataus	
           
	lea	16(sp),sp		
           
           
           
	bsr	me_set
           
l_ohi:			
           
	rts
           
           
           
******************************************************
           
           
           
rez:	  dc.w 0	*menun aikana oleva resoluutio
           
res:	  dc.w	0	*alkuperäinen kuvaruututarkkuus eli resoluutio
           
           
           
r_ok:	  dc.b 0	*muuttuja,josta katsotaan voidaanko lehti ladata
           
var1:	  dc.b 0	*täytettä
           
var2:	  dc.w 0
           
           
           
logbase:  dc.l	0
           
phybase:  dc.l	0
           
           
           
oma_kuva: dc.l 0
           
kuva:	  dc.l	0
           
           
           
offs:	  dc.l 0
           
kerr:	  dc.l 0
           
kier:	  dc.l 0
           
u_pal:	  dc.l 0
           
           
           
vpal:	  ds.w	16
           
           
           
pino:		dc.l 	0
           
vanha_ssp:	dc.l	0
           
prog_ptr:	dc.l	0
           
song_ptr:	dc.l	0
           
vset_ptr:	dc.l	0
           
str:		dc.l	0
           
           
           
           
           
prog_nm:	dc.b	"menu290.dt0",0	
           
		even
           
           
           
tnimi:		dc.b 	"lehti.prg",0
           
		even
           
		
           
env_str:	dc.b	0,0	*musiikkirutiinin latauksessa tarvittavat 
           
cmd_str:	dc.b	0,0	*muuttujat
           
	even
           
täyte:	  ds.b 256
           
kuva_alue: ds.b	32000
           
mvkuva:  incbin "menu_290.pi3"
           
v_kuva:	  incbin "menu_290.pi1"
           
           
           
           
           
*
           
song:	incbin	"menu.4v"
           
voice:	incbin	"voice.set"
           
           
           
	even
           
           
           
stack:	ds.w 399
           
end:	dc.w 0
           
           
           
           
           
	end

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003