GFA BASIC-KÄSKYT JA -FUNKTIOT
           
           
           
  Tähän on koottu suurin osa käskyistä ja funktioista ja ne 
           
  esitellään aakkosjärjestyksessä.
           
           
           
  Käskyt voidaan jakaa neljään pääryhmään:
           
           
           
  -Syöttö- ja tulostuskäskyt 
           
  -grafiikkakäskyt
           
  -aritmetiikkakäskyt 
           
  -ohjauskäskyt 
           
           
           
Useimpien käskyjen kohdalla on seuraava esittely:
           
           
           
SYNTAKSI eli kieliopin mukainen muoto käskystä
           
LYHENNE, jos käsky voidaan kirjoitettaessa lyhentää
           
SELITYS sanallisessa muodossa
           
           
           
    Useimpien käskyjen selitys on hyvin paljon lyhennelty, GFA-
           
    basicin käsikirjaksihan tätä tekstiä ei ole aiottu. Huomatessasi
           
    jossain vaiheessa, ettet pääse näillä ohjeilla eteenpäin, on aika
           
    hankkia oma versiosi GFA-basicista, jolloin saat käsikirjan josta
           
    löydät käskyjen perusteelliset selitykset. Älä siis tyydy kopioon,
           
    vaan hanki oma GFA-Basic, vasta silloin saat siitä täyden hyödyn!
           
           
           
    Suomessa GFA-Basic on myynnissä hyvin varustetuissa liikkeissä, ja
           
    Atari ST(E):lle sen saat ainakin ACC ky:stä. Muille konemerkeille
           
    tarkoitettu GFA-basic tekee ST-yhteensopivaa koodia ja päinvastoin.
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
ABS(x)      Antaa luvun x itseisarvon. X tulee olla numeerinen 
           
         muuttuja tai lauseke.
           
ADD muuttuja,n
           
AD        kasvattaa muuttujan arvoa n:llä. Muuttujan on oltava 
           
         numeerinen tai numeerinen kenttä. N voi olla 
           
         numeerinen muuttuja tai lauseke.
           
           
           
ALERT a,m-merkkijono,b,b-merkkijono,muuttuja
           
A         
           
         Luo keskusteluikkunan, jonka avulla ohjelma välittää 
           
         tietoa käyttäjälle tai pyytää käyttäjää ohjaamaan 
           
         ohjelman kulkua. Ohjaukset käyttäjä voi antaa keskus-
           
         teluikkunan näppäimillä, joita voi olla enintään kolme.
           
           
           
         A määrittelee ikkunan vasempaan yläkulmaan tulevan 
           
         symbolin:0=ei symbolia,1=!,2=?,3=STOP.
           
 
           
          M-  merkkijono on se  teksti,joka  esitetään 
           
          keskusteluikkunassa.Teksti voidaan esittää enintään 
           
          neljällä rivillä ja kullakin rivillä voi olla 
           
          30 merkkiä.Eri riveille tulevat merkkijonon osat 
           
          erotellaan toisistaan pystyviivalla.
           
          (Return-näppäimen oikealla puolella)
           
           
           
          B määrittelee näppäimen,jonka kehys esitetään pak-
           
          summalla viivalla.
           
           
           
Tämä näppäin voidaan myös valita Return-näppäimellä.Koska näppäimiä 
           
voi olla kolme,niin b:lle voidaan antaa arvot 0,1,2 tai 3.Näppäimet on 
           
numeroitu vasemmalta alkaen ja jos b =0 niin mikään näppäin ei ole 
           
silloin valittu.
           
           
           
B-merkkijono  on se teksti joka tulee näppäimiin.Eri  näppäimiin 
           
tulevat tekstit erotellaan toisistaan pystyviivalla ja yksi näppäin 
           
voi sisältää enintään kahdeksan merkkiä.
           
           
           
Muuttuja  saa  arvokseen  valitun  näppäimen  numeron,kun  käsky 
           
suoritetaan.Tämän perusteella voi ohjelma haarautua oikeaan suuntaan.
           
           
           
ARRAYFILL kenttä(),n
           
AR    
           
           
           
Täyttää taulukkomuuttujan kaikki kennot arvolla n.
           
           
           
ARRPTR(muuttuja)
           
           
           
           
           
Palauttaa taulukkomuuttujan alkuosoitteen.
           
           
           
ASC(x$)
           
           
           
Ilmoittaa merkkijonomuuttujan x$:n ensimmäisen merkin ASCII-koodin 
           
arvon.
           
           
           
ATN(x)
           
           
           
Palauttaa x:n arcustangentin arvon.X on oltava radiaaneina.
           
           
           
BIN$(x)
           
           
           
Palauttaa x binäärisenä merkkijonona. (BIN$(5) palauttaa "101"). X tulee
           
olla kokonaisluku väliltä -2147483648...2147483647. X voi olla myös
           
16-järjestelmän luku,jolloin se merkitään &X tai &HX tai se voi olla
           
8-järjestelmän luku ja silloin merkintä on &OX.
           
Katso myös HEX$(x),OCT$(x)ja STR$(x).
           
           
           
BLOAD "tiedostonimi"[,osoite]
           
BSAVE "tiedostonimi" ,osoite,I
           
           
           
Lataa  ja tallettaa osan keskusmuistin  sisällöstä  levykkeeltä/ 
           
levykkeelle.
           
Käsiteltävälle muistialueelle annetaan "tiedostonimi",joka yksilöi 
           
sen.
           
Talletettavan alueen pituus ilmoitetaan muuttujan I arvolla.
           
Osoite on numeerinen muuttuja tai lauseke,joka osoittaa alkukohdan 
           
keskusmuistissa.
           
           
           
Esimerkki, jossa kuvaruudun sisältö talletetaan levykkeelle tiedostoon 
           
"screen".Talletettavan alueen alkukohta löytyy muuttujasta XBIOS(2)ja 
           
sen suuruus on 32000 tavua.Talletuksen jälkeen ruutu tyhjennetään ja 
           
ladataan kuva levykkeeltä takaisin.
           
     
           
BSAVE"screen",XBIOS(2),32000
           
CLS
           
BLOAD"screen",XBIOS(2)
           
           
           
BOX XO,YO,X1,Y1
           
B
           
           
           
Piirtää suorakulmion annettujen koordinaattien väliin (X0,Y0 on vasen
           
yläkulma ja X1,Y1 on oikea alakulma). Merkkijono-operaattoreita  ovat
           
mikäli värimonitoria  käytettäessä annetaan  koordinaatit,jotka
           
ovat  käytössä  vain  musta/valkomonitorilla,niin vain osa neliöstä
           
tulee näkyviin. Katso myös DEFLINE.
           
           
           
C:muuttuja (parametri)
           
Kutsuu  konekielisen(C:llä käännetyn) ohjelman ja  siirtää  sille 
           
parametrit.
           
           
           
CALL muuttuja 
           
CALL muuttuja (parametrit)
           
CA 
           
           
           
Kutsuu konekielisen aliohjelman,joka alkaa  muistiosoitteesta,joka 
           
puolestaan  ilmoitetaan  muuttujan  arvona.Muuttuja  voi  olla 
           
numeerinen,mutta ei boolen tyyppiä.
           
Parametrit ovat muuttujia tai vakioita,joita aliohjelma tarvitsee.
           
           
           
CHAIN "Tiedostonimi"
           
CH
           
           
           
Lataa ohjelmatiedoston muistiin ja käynnistää sen.
           
           
           
Ellei  tiedostonimen täsmennysosaa ole  määritelty  käskyssä,niin 
           
oletusarvona on .BAS.
           
           
           
CHDIR "polkunimi"
           
CHD               
           
           
           
Vaihtaa oletushakemistoksi "polkunimen".
           
           
           
CHDR n
           
           
           
Vaihtaa oletuslevyaseman "n":ksi.    (1=A, 2=B, jne.)
           
           
           
CHR$(x)
           
           
           
Palauttaa merkin, jonka ASCII-arvo on x.
           
           
           
           
           
CIRCLE x,y,r[alkukulma,loppukulma]
           
C
           
           
           
Piirtää ympyrän tai sen kaaren osan,mikäli alku ja loppukulmat on 
           
määritelty. Kulmat annetaan 0,1 asteen tarkkuudella ja 0 astetta 
           
on oikealla. X ja Y ovat ympyrän keskipisteen koordinaatit ja r on 
           
säde.
           
           
           
           
           
CLEAR
           
CLE
           
Poistaa kaikki määritellyt muuttujat ja kentät.
           
           
           
CLEARW n
           
CLE 
           
           
           
Tyhjentää ikkunan numero n.
           
           
           
CLOSE [[#]n]
           
           
           
Sulkee tiedoston, jonka numero on n.
           
           
           
CLOSEW n
           
CL W
           
           
           
Sulkee ikkunan numero n.
           
           
           
CLS[#i]
           
CLS
           
Tyhjentää ruudun.
           
           
           
COLOR c
           
CO
           
           
           
Asettaa piirtovärin.
           
           
           
CONT
           
CON
           
           
           
Käytössä vain suoramoodissa.Käynnistetään ohjelma uudelleen sen 
           
jälkeen,kun se on pysäytetty STOP-komennolla tai 
           
Shift+Control+Alternate -näppäimillä.
           
           
           
COS(x)
           
Palauttaa x:n cosinin. x on oltava radiaaneina.
           
           
           
CVI (x$)
           
Muuttaa merkkijonon bitit numeeriseksi.
           
CVI 2-tavuisen merkkijonon 16 bittiseksi luvuksi
           
CVL 4-tavuisen merkkijonon 32-bittiseksi luvuksi
           
CVS stbasic-muotoisen 4-tavuisen merkkijonon numeeriseksi
           
CVF GFA-basic-muotoisen 6-tavuisen merkkijonon numeeriseksi
           
           
           
DATA[vakio[vakio]...]
           
D
           
Luettelo vakioita, jotka voidaan lukea READ-käskyllä.
           
           
           
DATE$
           
Antaa käyttöjärjestelmän päiväyksen.
           
           
           
DEC muuttuja
           
Vähentää muuttujan arvoa yhdellä.
           
           
           
DEFILL [c],[a],[b],A$
           
DEFF
           
           
           
Asettaa täyttökuvion värin ja muodon.Käskyssä määritellään väri 
           
muuttujalla c ja kuvion muoto muuttujilla a ja b. Käytettävissä 
           
olevat muodot löytyvät taulukosta ja kunkin kuvion kohdalla on 
           
annettu a ja b-arvot.
           
           
           
Käyttäjällä voi myös itse määritellä kuvion täytteeseen. Tällöin 
           
täyte määritellään muuttujan A$ avulla.Alueen koko on 16*16 
           
bittiä. Määrittelymerkkijono muodostuu 16-bittisiä sanoja 
           
kuvaavista numeroarvoista.jotka linkitetään yhteen sen 
           
jälkeen,kun numeroarvot on muutettu merkkijonoiksi MKI$()-
           
käskyllä.
           
           
           
           
           
DEFN nimi [(muuttujalista)]=lauseke
           
           
           
Määrittelee käyttäjän oman funktion.
           
Määritelty funktio kutsutaan:FN nimi[(lausekelista)]
           
           
           
Funktion määrittely voi sisältää jo määritellyn funktion kutsun.
           
Funktiota voidaa kutsua määrittelyriviä aikaisemmalla 
           
rivillä,koska tulkki tutkii kaikki määrittelyt ennen varsinaista 
           
ohjelman ajoa.
           
           
           
DEFLINE[s],[b],[a],[e]
           
DE
           
           
           
Määrittelee viivan tyylin,paksuuden ja alku- ja loppupään.
           
Vaikuttaa kaikkiin viivoihin laarikossa ja muissa 
           
piirroksissa käskyn jälkeen.
           
           
           
s=tyyli 1...6
           
           
           
b=viivan paksuus 1...10
           
           
           
a=viivan alkupää 
           
           
           
e=viivan loppupää
           
           
           
0=norm.
           
           
           
1=nuoli ja 2=pyöristetty
           
           
           
           
           
DEFLIST X
           
DEFLIS
           
           
           
Määrittää ohjelmalistauksen muodon siten,että jos x=0 niin käsky-
           
ja funktionimet ovat kokonaan isoilla kirjaimilla ja muuttujat 
           
pienillä kirjaimilla.
           
jos x<>0 niin kaikki alkavat isolla kirjaimella.
           
käsky täytyy antaa suoramoodissa ja vaikutus näkyy,kun palataan 
           
editoriruutuun.
           
           
           
DEFMARK[c],[a],[g]
           
DEFM
           
DEFMOUSE n tai DEFMOUSE A$
           
DEFMO
           
           
           
Määrittelee hiiren osoittimen muodon.Vaihtoehtoja on 8 kpl ja n 
           
voi siis olla 0...7.
           
           
           
DEFTEXT[c],[s],[r],[g]
           
DEFT
           
           
           
Määrittää tekstin värin,tyylin,pyöristyksen ja koon.
           
s:0=normaali
           
8=alleviivattu ja 16=reunustettu
           
(yhdistettäessä tyylejä, on arvot laskettava yhteen)
           
r:pyöristyskulma asteina
           
0=0,900=90,1800=180,2700=270
           
g:4=erittäin pieni,6=8*8,13=standardi,32=iso.
           
           
           
DFREE (n)
           
           
           
Paikantaa vapaa muistialueen levykkeeltä.
           
           
           
DIM muuttuja (indeksi)[,muuttuja(indeksi)...]
           
DI 
           
           
           
Varaa muistista alueen taulukkomuuttujalle.Muuttuja voi olla 
           
yksiulotteinen,jolloin kokoa rajoittaa vain keskusmuistin koko 
           
tai moniulotteinen,jolloin alkioiden määrä on rajoitettu 65535 
           
kpl:een.
           
           
           
DIM?(field())
           
DIR ["filespec" [TO"file"]]
           
DIR "A:*,*"TO"A:CONTENTS"
           
           
           
Palauttaa listan levykkeen tiedostoista. Katso myös: FILES
           
           
           
           
           
DIR$(n)
           
           
           
Palauttaa levyn n oletushakemiston (1=A, 2=B, jne.).
           
           
           
           
           
DIV muuttuja n
           
           
           
Jakaa muuttujan n:llä.
           
           
           
           
           
DO
           
LOOP
           
DO
           
L
           
           
           
Muodostaa päättymättömän silmukan.Silmukasta pääsee ulos 
           
komennolla EXIT tai pysäyttämällä ohjelma näppäimistöltä 
           
Control+Shift+Alternate -näppäilyllä.
           
           
           
DRAW[TO]x0,y0
           
           
           
Piirtää pisteet ja yhdistää kaksi tai useampia pisteitä toisiinsa 
           
suoralla viivalla.Katso myös DEFLINE.
           
           
           
           
           
EDIT
           
           
           
Siirrytään ohjelmaruudusta editoriruutuun.
           
           
           
ELLIPSE x,y,rx,ry[alkukulma,loppukulma]
           
ELL
           
           
           
Piirtää ellipsin tai sen osan niin,että keskipiste on x,y-
           
koordinaatissa ja säteet ovat rx ja ry.Kulma ilmoitetaan 0.1 
           
asteen tarkkuudella.
           
           
           
           
           
END
           
           
           
Sulkee kaikki tiedostot ja lopettaa ohjelman suorituksen.
           
           
           
EOF([#]n)
           
           
           
Palauttaa tiedon siitä, osoittaako tiedoston n osoitin tiedoston loppuun.
           
           
           
ERASE field()
           
ER
           
           
           
Poistaa kentän ja vapauttaa varauksen.
           
           
           
ERR 
           
           
           
Palauttaa virhekoodin virhetilanteessa.
           
           
           
           
           
ERROR n
           
ERR
           
           
           
Simuloi virhettä,jonka koodi on n. Kokeile arvoa 100.
           
 Katso FATAL
           
           
           
EXIST ("filespec")
           
Ilmoittaa totuusarvona, onko nimetty tiedosto olemassa.
           
           
           
           
           
EXIT IF ehto
           
E
           
           
           
Mahdollistaa silmukasta poistumisen,jos ehto täyttyy.
           
           
           
EXP(x)
           
           
           
Palauttaa arvon e^x,jossa e=2.718281828
           
           
           
FATAL
           
           
           
Muuttuja FATAL on tosi mikäli ohjelmassa oleva virhe luo
           
tuntemattoman osoitteen. Näin voi käydä esim. mikäli ohjelma
           
muuttelee käyttöjärjestelmän rutiineja tai tekee muuta hämärää.
           
Fataalin virheen jälkeen ei RESUME tai RESUME NEXT enää toimi.
           
Esim:(Tämä esimerkki ei sekoita käyttöjärjestelmää)
           
           
           
           
           
ON ERROR GOSUB ertrap
           
INPUT$" Minkä virheen haluat :",e
           
ERROR e
           
PROCEDURE ertrap
           
PRINT" Virhe no: "; ERR
           
IF FATAL
           
    PRINT" SE OLI FATAALI (KOHTALOKAS) VIRHE"
           
ENDIF
           
RETURN
           
           
           
           
           
FIELD[#]n,lauseke AS muuttuja...
           
FIE
           
           
           
Jakaa tietueen kenttiin.
           
           
           
FILES polkumaski$ 
           
FILES polkumaski$ TO sisalto$
           
           
           
Tulostaa halutun tiedostopolun sisällön joko kuvaruudulle tai halutun
           
nimiseksi tiedostoksi. FILES komento on hyvin samantapainen kuin DIR-
           
komento, mutta tulostaa monipuolisemmin tiedot tiedostojen koosta,
           
päiväyksestä jne. Polkumaskin päättyessä \:iin ilman maskia, GFA-basic
           
lisää maskiksi *.*:n.
           
Esim:
           
FILES "A:\*.DOC" TO "DOCUT"
           
Tallentaa kaikki A-aseman DOC-päätteiset tiedostot tiedostoksi DOCUT.
           
           
           
FILES "A:\*.DOC" TO "LST:"
           
Tulostaa kaikki A-aseman DOC-päätteiset tiedostot kirjoittimelle.
           
           
           
           
           
FILESELECT polku$,oletus$,nimi$
           
           
           
Aiheuttaa tiedostovalikon ilmestymisen kuvaruudulle, josta käyttäjän
           
on helppo hiirellä valita haluamansa tiedosto.
           
Polku$ voi sisältää ennalta-annetun levyaseman ja tiedostopolun. Ellei
           
se sisällä mitään, oletetaan tarkoitettavan sitä polkua, mistä tulkki
           
on käynnistetty.
           
Oletus$ voi sisältää ennalta-annetun tiedostonimen, jolloin valikosta
           
pääsee RETURN-nöäppäintä klikkaamalla.
           
           
           
Poistuttaessa tiedostovalikosta, on valittu tiedosto muuttujalla nimi$,
           
paitsi jos on painettu CANCEL-ruutua, jolloin nimi$ sisältää nollamerkki-
           
jonon ("").
           
           
           
Esim:
           
DO 
           
X=X+1    
           
    FILESELECT "A:\*.PRG","GFABASIC.PRG",NIMI$
           
    IF NIMI$=""
           
        PRINT" PAINOIT CANCELIA"
           
    ELSE IF RIGHT(NIMI$)="\"
           
        PRINT" KLIKKASIT OK-RUUTUA VALITSEMATTA MITÄÄN"
           
    ELSE
           
        PRINT" VALITSIT TIEDOSTON ":NIMI$
           
    ENDIF
           
LOOP UNTIL X=5
           
           
           
           
           
           
           
           
           
FILL x,y
           
FI
           
           
           
Täyttää määritellyn alueen täytekuviolla.
           
           
           
FIX(x)
           
           
           
Erottaa muuttujan x desimaaliosan ja antaa vain kokonasisosan. 
           
Ero INT-funktioon on siinä,että FIX-funktio ei pyöristä
           
kokonaisosaa. ONKO NÄIN???
           
           
           
FOR muuttuja =alkuarvo [DOWN]TO loppuarvo [STEP askel]
           
NEXT muuttuja
           
F[DOWN]TO STEP
           
N
           
           
           
Muodostaa silmukan,joka suoritetaan niin monta kertaa kuin FOR-
           
lauseessa on määritelty.Jokaisella suorituskerralla muuttujan 
           
arvoa kasvatetaan tai vähennetään(DOWN) yhdellä tai askel-
           
muuttujan osoittamalla luvulla.
           
           
           
FORM INPUT n,muuttuja
           
F MINPUT
           
           
           
Merkkijonomuuttujan syöttö siten,että n määrittää merkkijonon 
           
pituuden.
           
Käskyä suoritettaessakohdistinta voi liikuttaa nuoli-,Backspace-
           
ja Delete-näppäimillä ja määritettyä pituutta pitempää 
           
merkkijonoa ei voi antaa.
           
           
           
           
           
FRAC(x)
           
           
           
Ilmoittaa muuttujan x pilkun paikan.Tulos on 0 jos x on 
           
kokonaisluku.
           
           
           
FRE(x)
           
Ilmoittaa vapaan keskusmuistin määrän tavuina.
           
           
           
FULLW n
           
Laajentaa ikkunan nro n koko ruudun kokoiseksi.
           
           
           
GET x0,y0,x1,y1,a$
           
GET [#]n[,i]
           
           
           
Lukee tietueen suorasaantitiedostosta.n ilmoittaa avatun kanavan 
           
numeron (0...99).i on tietueen numero ja se voi olla 
           
1...65535.Jos i ei ole annettu,niin käsky lukee viisi tietuetta.
           
           
           
GOSUB nimi
           
GO tai @
           
           
           
Kutsuu aliohjelman "nimi"suoritettavaksi.Aliohjelman jälkeen
           
suoritus jatkuu aliohjelmakutsua seuraavasta muistipaikasta. Tarpeeton
           
käsky, pelkkä aliohjelman nimi riittää kutsuksi. GO ja GOTO-käskyt ovat
           
GFA-basicissa VAIN, jotta muiden Basic-murteiden listauksia on helpompi
           
muuntaa GFA-Basicille.
           
           
           
GOTO otsikko
           
GOT
           
           
           
Suorittaa ehdottoman hypyn ohjelman kohtaan,joka on merkitty 
           
"otsikko:".Huomaa kaksoispiste. Vältä kaikin voimin GOTO-käskyjä, niiden
           
käyttä ei ole koskaan järkevää tai tarpeen. GOTO-käskyt johtavat hyvin
           
sotkuiseen ohjelman rakenteeseen. Unohda koko käsky heti!
           
           
           
GRAPHMODE n
           
G
           
           
           
Määrittelee grafiikkamoodin muuttujalla n.
           
n=1 päällimmäinen täyttökuvio peittää alemman
           
n=2 läpinäkyvä täyttökuvio 
           
n=3 xor
           
n=4 käänteinen läpinäkyvä
           
           
           
HARDCOPY
           
H
           
           
           
Kuvaruututulostus kirjoittimelle.Tämä on mahdollista tehdä myös 
           
painamalla samanaikaisesti ALT ja HELP-näppäimiä.
           
           
           
HEX$(x)
           
           
           
Muuttaa muuttujan x merkkijonomuuttujaksi,joka on 
           
heksadesimaalimuodossa.
           
           
           
IF ehto [THEN]
           
ohjelmalohko
           
           
           
[ELSE]
           
[ohjelmalohko]
           
ENDIF
           
I
           
EL
           
EN
           
           
           
Haarauttaa ohjelman suorituksen eri kohtiin asetettujen ehtojen 
           
perusteella.
           
           
           
INC muuttuja
           
IN
           
           
           
kasvattaa muuttujan arvoa yhdellä.
           
           
           
INFOW n,"informaatio"
           
INF
           
           
           
Antaa informaatiorivin ikkunalle nro n. Rivi tulee ikkunan 
           
yläreunaan ja siihen tulee teksti,joka käskyssä on annettu 
           
lainausmerkeissä.
           
           
           
INKEY$
           
           
           
Lukee merkin näppäimistöltä.
           
           
           
INP(x)
           
INP(#n)
           
           
           
Lukee yhden tavun i/o-piireiltä tai tiedostosta kanavalta n.
           
X voi olla 0...5
           
0 LST:
           
1 AUX:
           
2 CON:
           
3 MID:
           
4(ei käytössä)
           
5 CON:
           
           
           
INPUT["ohjeteksti";(tai,)]muuttuja[,muuttuja...]
           
INPUT#n,muuttuja[muuttuja...]
           
INP
           
           
           
Ottaa arvoja muuttujille joko näppäimistöltä tai 
           
tiedostosta.Tiedostosta luettaessa #n on kanavan numero.
           
           
           
INPUT$(x[,#n])
           
Lukee X kappaletta merkkejä näppäimistöltä ja muodostaa niistä
           
merkkijonon. Vaihtoehtoisesti, mikäli kanavanumero on annettu,
           
luetaan x kappaletta merkkejä halutusta tiedostosta.
           
           
           
Esim:
           
           
           
OPEN "O",#1,"VERSION.DAT"
           
PRINT #1," GFA-BASIC VERSIO 3.0 "
           
CLOSE #1
           
'
           
'
           
OPEN "i",#1,"VERSION.DAT"
           
V$=INPUT$(10,#1)
           
CLOSE
           
PRINT V$
           
?" MIKÄ ON VERSIOSI NUMERO :";
           
PRINT INPUT$(3)
           
           
           
           
           
           
           
           
           
INSTR(A$,B$)
           
INSTR(a$,b$[,n])
           
INSTR([n,]a$,b$)
           
           
           
Tutkii esiintyykö merkkijonosta a$ merkkijono b$, jos n on annettu, alkaa
           
etsintä sen osoittamasta paikasta, muuten koko merkkijon käydään läpi.
           
           
           
Jos merkkijono löytyy, palauttaa funktio esiintymiskohdan numeroarvon,
           
muulloin nollan. Jos sekä a$ että b$ ovat nollamerkkijonoja (""), palauttaa
           
funktio ykkösen.
           
           
           
    Esim:
           
a$="GFA on ST:n paras Basic"
           
x=INSTR(a$,"Basic")
           
Print a$
           
Print x" :s merkki on B, vai mitä?"
           
           
           
    Esim 2:
           
REPEAT
           
    A$="1234567890"
           
    B$=INKEY$
           
UNTIL INSTR(A$,B$)
           
PRINT " Vihdoinkin keksit painaa numeronäppäintä "
           
           
           
           
           
           
           
INT(x)
           
           
           
Palauttaa liukuluvun x kokonaisosan.
           
           
           
KILL"tiedostomääritys"
           
           
           
Tuhoaa määritetyn tiedoston levykkeeltä. Käytä siis varoen!
           
           
           
LEFT$(merkkijono[,n])
           
           
           
Ottaa merkkijonon ensimmäiset n kpl merkkiä vasemmalta alkaen.
           
           
           
LEN(x$)
           
           
           
Ilmoittaa merkkijonomuuttujan x$ pituuden ottaen huomioon 
           
erikoismerkit ja välilyönnit.
           
           
           
[LET] muuttuja=lauseke
           
           
           
Antaa muuttujalle lausekkeen arvon.
           
           
           
LINE x0,y0,x1,y1
           
LI
           
           
           
Piirtää viivan kahden pisteen(x0,y0 ja x1,y1)välille.Viivan tyyli
           
on mahdollista määrittää ennen piirtämistä vrt.DEFLINE.
           
           
           
LINE INPUT["ohjeteksti";(,)]muuttuja[muuttuja...]
           
LINE INPUT #n,muuttuja[,muuttuja...]
           
LI INPUT
           
           
           
Tekstirivin syöttö muuttujille.
           
           
           
LIST"tiedostonimi"
           
LIS
           
LLIST
           
LL
           
           
           
tulostaa ohjelmalistauksen kirjoittimelle.
           
           
           
LOAD"tiedosto"
           
LOA
           
           
           
Lataa ohjelman muistiin.
           
           
           
LOC([#]n)
           
LOCAL muuttuja[,muuttuja...]
           
LOC
           
           
           
Määrittää muuttujan paikalliseksi muuttujaksi.
           
           
           
Katso myös GOSUB,PROCEDURE,RETURN.
           
           
           
LOF([#]n)
           
           
           
Ilmoittaa tiedoston pituuden.
           
           
           
LOG(x)
           
           
           
Antaa muuttujan x luonnollisen logaritmin.
           
           
           
LOG 10(x)
           
           
           
Antaa muuttujan x kymmenlogaritmin
           
           
           
LPOS(n)
           
           
           
Ilmoittaa kirjoittimen kirjoitinpään paikan sarakkeina.
           
           
           
LPRINT[lauseke tai muuttuja[,][;][']]
           
LPRINT USING "###.##",muuttuja tai lauseke.
           
LPR
           
           
           
Tulostus kirjoittimelle sellaisenaan tai muotoiltuna (USING).
           
           
           
LSET muuttuja=merkkijono
           
           
           
LS
           
           
           
Asettaa merkkijonomuuttujan tiedostopuskurin kenttään vasempaan 
           
laitaan.
           
           
           
MAX(lauseke[,lauseke...])
           
           
           
Ilmoittaa suurimman arvon tai suurimman merkkijonon arvon 
           
muuttujalistasta.
           
           
           
MENU nimi()
           
ME
           
           
           
Mahdollistaa hiirivalikoiden muodostamisen.Valikko rakennetaan 
           
siten,että ensin varataan merkkijonomuuttujille taulukko 
           
normaalisti DIM nimi(n)-käskyllä.Tämän jälkeen taulukkoon 
           
sijoitetaan valikossa käytetyt tekstit.
           
           
           
Hyvä käytäntö on sijoittaa tekstit taulukkoon siten,että rivillä 
           
0 on "Desk",rivillä 1 on "Ohjelmasta",rivillä 2 on"___________"ja 
           
tämän jälkeen seuraavilla kuudella rivillä numerot "1"..."6".Nämä 
           
rivit  on  tällöin  varattu  ACC-tiedostoista  tuleville 
           
apuvälineohjelmille,jotka latautuvat konetta käynnistettäessä 
           
avainlevykkeeltä.Ohjelmasta-valinnan tuloksena on hyvä tehdä 
           
keskusteluikkuna(kts.ALERT).jossa annetaan tietoa ohjelmasta 
           
ja sen valmistajasta.
           
           
           
Seuraavat rivit ovat käyttäjän valikkoa,ja tyhjä rivi eli'''' 
           
tulkitaan siten,että siirrytään seuraavaan valikkoon
           
oikealle päin.Ensimmäinen teksti tyhjän rivin jälkeen siirtyy 
           
otsikoksi valikkoo.Kaksi tyhjää peräkkäistä riviä tarkoittavat 
           
valikon päättymistä.Valikkotekstien pituus voi olla 10 
           
merkkiä/rivi.
           
           
           
MENU nimi()tekee valikon ohjelmaruutuun.Vain otsikot näkyvät ja 
           
valinnat saa näkyviin viemällä hiiren osoitin otsikon päälle.
           
           
           
MENU OFF
           
Palauttaa invertoituneen valikko-otsikon takaisin normaaliksi.
           
Otsikko invertoituu aina sitä osoitettaessa.
           
           
           
MENU KILL
           
           
           
Estää valikkojen käytön.Valikko-otsikot näkyvät,mutta 
           
hiirellä ei voi avata niitä.MENU nimi()aktivoi valikot jälleen.
           
           
           
MENU n,x
           
           
           
Käskyllä vaikutetaan valikkotekstien tyyliin siten,että 
           
n ilmaisee tekstin numeron(sama kuin indeksi taulukossa)ja x voi 
           
olla 0,1,2tai3.
           
 
           
0= poistaa valintamerkin valikkotekstin edestä
           
1= sijoittaa valintamerkin valikkotekstin eteen
           
2= teksti vaalealla ja sitä ei voi valita
           
3= palauttaa vaalennetun tekstin normaaliksi.
           
           
           
MID $(merkkijono,a[,n])
           
Antaa merkkijonon keskeltä n merkkiä paikasta a alkaen.
           
           
           
MIN(lauseke[,lauseke...])
           
Ilmoittaa pienimmän lausekkeen tai muuttujan arvon 
           
muuttujalistasta.
           
           
           
MKDIR"polkunimi"
           
MK
           
Asettaa uuden polkunimen tiedostoon.
           
           
           
MKI$(n)
           
Muuttaa numeerisen muuttujan merkkijonoksi.
           
           
           
MOUSE x,y,k
           
M
           
MOUSEX
           
           
           
MOUSEY
           
           
           
MOUSEK
           
Antaa hiiren x-ja y-sijainnin sekä kytkimien tilan.
           
           
           
K=0 kytkimiä ei paineta
           
K=1 vasenta kytkintä painetaan
           
K=2 oikeaa kytkintä painetaan
           
K=3 molempia kytkimiä painetaan
           
           
           
MUL muuttuja,n
           
MU
           
Kertoo muuttujan n:lla
           
           
           
NAME "vanhanimi"AS "uusinimi"
           
NA
           
Vaihtaa tiedoston nimen
           
           
           
NEW
           
Tyhjentää editorin työalueen,jonka jälkeen voi aloittaa uuden 
           
ohjelman editoinnin.
           
           
           
OCT$(x)
           
Antaa muuttujan x oktaalimuodossa.
           
           
           
ON lauseke GOSUB ohjelmalista
           
Haarauttaa ohjelman suorituksen eri aliohjelmin riippuen 
           
lausekkeen arvosta.Pienimmällä arvolla kutsutaan listan 
           
ensimmäinen aliohjelma.
           
           
           
ON BREAK
           
ON BREAK CONT
           
ON BREAK GOSUB nimi
           
Mahdollistaa/estää ohjelman keskeyttämisen tai aiheuttaa 
           
aliohjelmakutsun,kun ohjelma keskeytetään CONTROL,SHIFT ja ALT- 
           
näppäimillä.
           
           
           
ON ERROR
           
ON ERROR GOSUB nimi
           
Aiheuttaa aliohjelmakutsun virhetilanteessa
           
           
           
ON MENU GOSUB ohjelman nimi 1
           
ON MENU KEY GOSUB ohjelman nimi 2
           
ON MENU MESSAGE GOSUB ohjelman nimi 3
           
ON MENU IBOX a,x,y,b,h GOSUB ohjelman nimi 4
           
ON MENU OBOX a,x,y,b,h GOSUB ohjelman nimi 5
           
ON MENU 
           
Näillä käskyillä rakennetaan valikkoja.Menu-käskyn yhteydessä on 
           
esitetty hiirivalikon muodostus.Ibox ja obox ovat alueita 
           
kuvaruudulla ja niitä voi hiirellä valita.Alueita voi olla 
           
enintään kaksi ja ne numeroidaan muuttujalla a.X ja y kertovat 
           
alueen vasemman yläkulman,b ja h ovat alueen leveys ja 
           
korkeus.Käskyjen toimintaan on viisainta tutustua alkuperäisen 
           
käsikirjan esimerkkien valossa.
           
           
           
OPEN "muoto",[#]n,"tiedostonnimi"[,pituus]
           
O 
           
Tiedoston aukaisu:muoto voi olla kirjoitus(O),luku (I)tai
           
molemmat(R).Viimeksi mainittu vain suorasaantitiedoston kanssa.
           
           
           
OPENW n[,x,y] 
           
O W 
           
Ikkunan avaus.Ikkunoita on neljä (1,2,3ja4) ja ne sijaitsevat 
           
vastaavassa  järjestyksessä  vasemmassa  yläkulmassa,oikeassa 
           
yläkulmassa,vasemmassa  alakulmassa ja  oikeassa  alakulmassa 
           
kuvaruudulla.Ikkunan  numero  ilmoitetaan muuttujalla  n  ja 
           
ikkunoiden kohtauspiste koordinaateilla x ja y.
           
           
           
OUT x,a
           
OUT #n,a
           
OU
           
In-käskyä vastaava käsky,mutta tiedon kulku on toisinpäin eli 
           
i/o-piireille päin.
           
           
           
PAUSE x
           
PA 
           
Muodostaa viiveen,jonka pituus määritellään x:llä.Viiveen pituus 
           
sekunteina on x/50.Esim.jos halutaan viiden sekunnin viive,niin 
           
x=5*50  eli  250.x:n  arvo  on  oltava  väliltä   
           
-2147483648...2147483647.
           
           
           
PBOX xo,y0,x1,y1
           
PB
           
PCIRCLE x,y,r[,alkukulma,loppukulma]
           
PC
           
PELLIPSE x,y,rx,ry[alkukulma,loppukulma]
           
PE
           
PRBOX x0,y0,x1,y1
           
PRB
           
Edellä esitetyt neljä grafiikkakäskyä toimivat samoin  kuin 
           
vastaavat piirtokäskyt:myös täyttävät piirretyn alueen ennalta 
           
määritetyllä täytepinnalla.Vrt.DEFFILL.
           
           
           
PEEK(x)
           
DPEEK(x)
           
LPEEK(x)
           
Antaa muistiavaruuden osoitteesta x olevan tiedon.Peek antaa 
           
tavun osoitteesta x, dpeek sanan (16 bittiä)osoitteesta x alkaen 
           
ja lpeek kaksi sanaa (32 bittiä).
           
           
           
PI
           
Antaa lauusekkeeseen piin arvon(3.141...)
           
           
           
PLOT x,y
           
PL
           
Piirtää pisteen kuvaruutuun koordinaattien x ja y kohdalle.
           
           
           
POINT(x,y)
           
Ilmoittaa koordinaattien x ja y kohdassa esiintyvän kuvapisteen 
           
värin.Tarkkuusmonitorin kuva on mustavalkoinen,joten lukuarvo voi 
           
olla 1 tai 0.Värimonitorin keskiresoluutiolla lukuarvo voi olla 
           
1...3 ja pienimmällä resoluutiolla 1...15.
           
           
           
POKE x,n
           
DPOKEx,n
           
LPOKEx,n
           
PO
           
DP
           
LP
           
Vastakkainen  käsky kuin PEEK,eli tiedon  muistiosoitteeseen 
           
kirjoittamista varten.
           
           
           
POLYLINE n,X();Y()[OFFSET X0,Y0]
           
POLYFILL n,X(),Y()[OFFSET X0,Y0]
           
POLYMARK n,X(),Y()[OFFSET X0,Y0]
           
POL
           
POLYF
           
POLYM
           
Piirtää täytetyn kuvion,jossa voi olla n kulmaa(maksimi 128).
           
           
           
POS(n)
           
Ilmoittaa kohdistimen sijainnin sarakkeina.
           
           
           
PRINT[At(c,I)][;]lauseke tai muuttuja [,][;][']]
           
PRINT #n[,lauseke tai muuttuja[,][;][']
           
P tai ?
           
Tulostaa lausekkeen tai muuttujan arvon ohjelmaruutuun.At(c,I)on 
           
kohdistimen paikan määritys,jossa c on sarakkeen numero ja I on 
           
rivin numero.Käytettävissä on 25 riviä ja 80 saraketta.
           
Välimerkillä  määritetään  tulostusten  etäisyys  toisiinsa 
           
nähden.Pilkku aiheuttaa seuraavan tulostuksen 16 sarakkeen päähän 
           
edellisestä.Heittomerkki jättää väliin yhden tyhjän sarakkeen ja 
           
puolipiste vie seuraavan tulosteen seuraavalle riville.
           
Pelkkä PRINT tuottaa tyhjän rivin.
           
           
           
PRINT USING"muoto",tulostelista[;]
           
PRINT # n,USING "muoto" tulostelista [;]
           
P USING
           
Tulostekäsky varustettuna muotoilumääritteillä.
           
           
           
# paikka numerolle
           
. paikka desimaalipisteelle.
           
           
           
+    plus -merkin tulostus
           
-    paikan varaus miinus-merkkiä varten
           
*    nollat ennen pistettä korvataan tähdellä
           
$    tulostaa etuliitteeksi $
           
,    pilkun sijoitus
           
^    eksponentti
           
           
           
!    ilmoittaa,että ensimmäinen merkkijonon merkki on annettu
           
&    koko merkkijono on annettu
           
\..\  määrittää merkkijonon pituuden 
           
           
           
PROCEDURE nimi [(muuttujalista)]
           
PRO
           
Aliohjelman alkukohta
           
           
           
PUT x0,y0,a$[,muoto]
           
PU
           
PUT[#]n[,i]
           
PU
           
Vie määritellyt kentät suorasaantitiedostoon.
           
           
           
QUIT
           
Q
           
Lopettaa   editorin  käytön  ja   palauttaa   toiminnan 
           
käyttöjärjestelmälle
           
           
           
RANDOM(x)
           
Antaa satunaisen kokonaisluvun väliltä 0...x.
           
           
           
RBOX x0,y0,x1,y1
           
RB
           
Piirtää  nelikulmion  kuten  BOX-käsky,mutta  kulmat  ovat 
           
pyöristetyt.
           
           
           
READ Muuttuja[,muuttuja...]
           
REA
           
Lukee muuttujalle arvon DATA-riviltä
           
           
           
RELSEEK[#]n,x
           
REL
           
Muuttaa tiedosto-osoitinta.
           
           
           
REM huomautusteksti
           
Aloittaa kommenttirivin ohjelmalistauksessa.
           
           
           
REPEAT
           
UNTIL loppuehto
           
REP
           
U
           
Toteuttaa silmukkaa niin kauan kun loppuehto ei ole täyttynyt eli 
           
"toista kunnes ehto täyttyy".
           
           
           
RESTORE[otsikko]
           
RES
           
Palauttaa DATA-osoittimen DATA-rivin alkuun.
           
           
           
RESUME
           
RESUME NEXT
           
RESUME otsikko
           
RESU
           
Poistutaan virherutiinista.
           
           
           
RETURN
           
RET
           
Päättää aliohjelman eli ohjelman suoritus jatkuu aliohjelmakutsua 
           
seuraavasta käskystä.
           
           
           
RIGHT$(merkkijono[n,])
           
Ottaa merkkijonosta n kpl merkkejä lopusta.
           
           
           
RMDIR "polkunimi"
           
Poistaa tyhjän hakemiston.
           
           
           
RND[(x)] Antaa satunaisluvun väliltä 0...1
           
           
           
SAVE "tiedostonimi"
           
PSAVE "tiedostonimi"
           
Tallettaa ohjelman tiedostoksi.
           
           
           
SEEK[#]jN,X
           
SEE
           
Asettaa tiedosto-osoittimeksi luvun x.
           
           
           
SETCOLOR i,r,g,b taiSETCOLOR i,n
           
SE 
           
Värien säätö erikseen jokaiselle perusvärille.r=punainen g=vihreä 
           
ja b=sininen.Luvut voivat olla 0...7.
           
           
           
SETTIME aikamerkkijono,päiväysmerkkijono
           
SETT
           
Käyttöjärjestelmä kellonajan ja päivämäärän asettaminen.            
           
Tunnit,minuutit  ja sekunit erotetaan  toisistaan 
           
kaksoispisteellä ja päivämäärämerkkijonossa käytetään 
           
erottimena pistettä.
           
           
           
SGN(x)
           
Ilmoittaa muuttujan x merkin.Funktion arvo on-1 jos x<0 ja 1 jos 
           
x>0.Mikäli x=0,niin funktion arvoksi tulee 0.
           
           
           
SIN(x)
           
Antaa muuttujan x sinin,kun x on radiaaneina.
           
           
           
SOUND kanava,voimakkuus,nuotti,oktaavi[,kesto]
           
           
           
SOUND kanava,voimakkuus,nuotti,#perioidi[,kesto]
           
           
           
SO 
           
Äänigeneraattoreiden ohjauskäsky.
           
           
           
SPACE$(x)
           
Muodostaa merkkijonon,jonka sisältönä on x kpl välilyöntejä.
           
           
           
SPC(n)
           
Print-käskyn yhteydessä tulostetaan n kpl välilyöntejä.
           
           
           
SPOKE x,n
           
SDPOKE x,n
           
SLPOKE x,n
           
SP
           
SD
           
SL
           
Vastaava käsky kuin poke,mutta toimii CPU:n supervisor-moodissa.
           
 
           
SPRITE A$[,x,y]
           
SPR
           
Tulostaa määritellyn spriten (A$)kuvaruudulle kohtaan x,y,
           
           
           
SQR(x)
           
Antaa muuttujan x neliönjuuren.
           
           
           
STOP
           
ST
           
Pysäyttää ohjelman suorituksen.
           
           
           
STR$(x)
           
Muuttaa numeerisen muuttujan x arvon merkkijonoksi.
           
           
           
STRING$(n,merkkijono) tai STRING$(n,c)
           
           
           
SUB muuttuja,n
           
S
           
Muuttujasta vähennetään n.
           
           
           
SWAP muuttuja1,muuttuja2
           
SW
           
Muuttujan 1 ja muuttujan 2 sisällöt vaihdetaan keskenään.
           
           
           
SYSTEM
           
SY
           
Lopettaa editorin käytön kuten QUIT
           
           
           
TAB (n)
           
Vie kohdistinta print-käskyn yhteydessä n saraketta oikealle.
           
           
           
TAN(x)
           
Antaa muuttujan x tangentin,kun x on radiaaneina.
           
           
           
TEXT x,y,[I,]merkkijono
           
T
           
Tulostaa tekstiä kuvaruudulle kohtaan x,y
           
           
           
TIME$
           
Tulostaa käyttöjärjestelmän kellonajan.
           
           
           
TIMER
           
ajastin
           
           
           
TITLEW n,"otsikko"
           
TIT
           
Antaa ikkunalle n nimen "otsikko".
           
           
           
TROFF
           
TROF
           
kytkee pois trace-toiminnon.
           
           
           
TRON
           
TR
           
Kytkee päälle trace-toiminnon.
           
           
           
TRUNC(x)
           
Toiminto on samanlainen kuin funktiolla FIX.
           
           
           
UPPER$(merkkijono)
           
Muuttaa kaikki merkkijonon pienet kirjaimet isoiksi.
           
           
           
VAL(x$)
           
Muuttaa merkkijonon numeromuuttujaksi.
           
           
           
VAL?(x$)
           
Ilmoittaa   merkkijonosta  kohdan,joka  voidaan   muuttaa 
           
numeromuuttujaksi.Mikäli merkkijono on tyhjä tai sisältää pelkkiä 
           
kirjaimia,tulee arvoksi 0.
           
           
           
VARPTR (muuttuja)
           
Ilmoittaa muuttujan alkuosoitteen keskusmuistin muuttuja-alueelta 
           
           
           
WAVE kanava,amohj.,aaltomuoto,pituus,kesto
           
Äänigeneraattorin ohjauskäsky.
           
           
           
WHILE ehto
           
WEND
           
W
           
WE
           
Muodostaa silmukan,jota suoritetaan niin kauan kun ehto ei ole 
           
täytetty.Erona  REPEAT-UNTIL-silmukkaan  on  se,että  ehto 
           
tarkistetaan ennen silmukkaan menoa.
           
           
           
WRITE [lauseke][;]
           
WRITE #n[,lauseke][;]
           
Kirjoittaa tiedon sarjasaantitiedostoon.
           
           
           
           
           
Näiden käskyjen lisäksi uudemmat GFA-Basicin versiot sisältävät koko
           
joukon muita käskyjä, aina matriisilaskujen erikoiskäskyihin asti.
           
Niitä ei tässä kuitenkaan käsitellä, saathan käsikirjan selityksineen
           
ostaessasi GFA-basicin uudemman version. Tätä kirjoitettaessa on saatavilla
           
ainakin versio 3.6, ja versio 4 on mainittu ulkomaisessa lehdistössä.
           
           
           
           
           
           
           
           

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003