Animaatiota Atarilla?
           
           
           
   Atari on ollut tietokoneena perinteisesti musiikin tai DTP:n
           
   erikoisväline siinä missä Silicon Graphics ja Amiga, molemmat
           
   luokassaan, ovat olleet animaation ja mallinnuksen erikois-
           
   työkaluja. Jokainen tietysti on paras siinä minkä parhaiten
           
   osaa, mutta Atarin omistaminen ei ole syy jättää animaatiota
           
   ja grafiikkaa taustalle. CAD (Computer Aided Design) on mu-
           
   siikin ja DTP:n ohella yksi tärkein Atarin käyttöala varsinkin
           
   Keski-Euroopassa,jossa  Atarilla on muutenkin vahva asema.
           
   Mutta oletteko koskaan ajatelleet käyttävänne Atarianne am-
           
   mattitason grafiikkaan luomaan TERMINATOR II elokuvasta tut-
           
   tuja efektejä omalle ruudulle ja vieläpä kohtuullisen vähällä
           
   vaivalla?
           
           
           
   TT:n tullessa markkinoille Atarin ohjelmistotarjonta on laa-
           
   jentunut suuremman markkina-alueen tullessa mukaan kuvioihin.
           
   Erilaiset, perinteisesti vain korkean tason ammattilaisille
           
   suunnatut ohjelmat ovat saavuttaneet muodon, jossa niitä voi-
           
   daan käyttää tehokkaasti myös pienen budjetin työasemissa.
           
   Tavallisellakin tietokoneella on mahdollista saada aikaan tu-
           
   losta nopeasti ja tehokkaasti laadusta tinkimättä. Lopputulos
           
   ei enää ole kiinni rahasta vaan käyttäjän luovuudesta ja ha-
           
   lusta toteuttaa toimivia animaatioita omalla koneellaan, tosin
           
   hyvätkään ohjelmat eivät kuitenkaan tee mallintamisesta au-
           
   tuasta ja helppoa alaa mutta toimivat työkalut mahdollistavat
           
   vaikeatkin ja ennen mahdottomilta tuntuneiden projektien to-
           
   teuttamisen.
           
           
           
   Jenkkiläinen Lexicor Software on tuonut markkinoille Atarille
           
   tarkoitetun  animaatio- ja mallinnusohjelmiston, joka luo
           
   käyttäjän työpöydälle visuaalisen 3D ympäristön, jossa voi
           
   toteuttaa haluamansa todellisuuden. Phase 4 koostuu monesta
           
   eri osasta ja se on täysin tiedostoyhteensopiva Antic Softwa-
           
   ren Cyber-ohjelmiston kanssa. Lexicor onkin perinyt Anticin
           
   manttelin ja jatkaa sitä kehitystyötä, johon Antic muutama
           
   vuosi sitten jäi. Kokonaisuutena en ole päässyt Phase 4:ää
           
   testaamaan, mutta Chronos 3D alkaa olla varsin tuttu animaa-
           
   tio-ohjelma,  ja  kerron tässä artikkelissa siitä hieman
           
   enemmän.
           
           
           
   Periaate animaation tekoon on hyvin yksinkertainen. Chronok-
           
   seen luetaan 3D2 tai 3D4 datatiedosto. Objektille määrätään
           
   shading-moodi, asetetaan tarvittavat valot ja siirretään ka-
           
   meraa haluttuun kulmaan ja pannaan tietokone laskemaan. Hel-
           
   pompaa tästä ei periaatteessa voi tehdäkään ja laatu on kui-
           
   tenkin hyvää, joskin se on suorassa suhteessa näytönohjaimen
           
   kykyyn esittää värejä. Animaatio toteutetaan käytännössä aivan
           
   vastaavasti kun yhden kuvan tekeminen, sillä erotuksella, että
           
   pyydetään  tietokonetta  laskemaan animaatiota annettujen
           
   avainkuvien,  ns. key-frame:en perusteella. Käyttöliittymä
           
   Chronoksessa on sen verran tehokkaaksi suunniteltu että moni-
           
   mutkaistenkin  animaatioiden  suunnittelu  on helppoa ja
           
   käyttäjän energia vapautuu itse pääasiaan eli ideoiden tuot-
           
   tamiseen. Chronos ei aseta mielikuvitukselle rajoa, ainoaksi
           
   ongelmaksi saattaa, tai muodostuu, oman koneen resoluution
           
   puute. Todentuntuinen mallintaminen tarvitsee hyvin paljon
           
   värejä ja vielä enemmän resoluutiota hyvän lopputuloksen ta-
           
   kaamiseksi.
           
           
           
   Animaation toteutus ei ole mikään ylitsepääsemätön ongelma,
           
   kun suurimman osan tekee tietokone. Vaikeinta on toimivan
           
   idean  kehittäminen.  Ruudulla, jolla eivät päde mitkään
           
   fyysiikan lait voi, periaatteessa tehdä ihan mitä mieleen
           
   juolahtaa mutta siinäkin on tietyt rajansa. Hyvältä näyttävän
           
   ja toimivan animaation tekeminen on paljon vaikeampaa kuin
           
   voisi kuvitella, olivatpa työkalut kuinka hyviä tahansa. Jo-
           
   kaista valon liikettä täytyy suunnitella, testailla ja ko-
           
   keilla tuntikausia ennenkuin voi olla varma, että työn loppu-
           
   tuloksen laatu ei kaadu johonkin pikkuseikkaan. Pintakäsit-
           
   telyn valintaan saa perehtyä kohtuuttomankin kauan kunnes
           
   vihdoin tajuaa tavan, millä tietokone objekteja käsittelee.
           
   Kameran jokainen liike on testattava moneen kertaan ettei ka-
           
   mera sukeltaisi epähuomiossa kuvattavien objektien läpi tai
           
   pyörähtäisi kyljelleen tilassa, jossa loppujen lopuksi ei ole
           
   ylä- tai alaosaa. Laajat mahdollisuudet tuovat aina lisää
           
   paineita tarkkaan työhön. Hyvän työn jälki ei koskaan ole it-
           
   seisarvo vaikka ainoa kriitikko istuisikin koneen ja tuolin
           
   välissä.
           
           
           
   Kun kerran kehun ohjelman hyviä ominaisuuksia näinkin paljon
           
   voisin yhtä hyvin niistä kertoa. Kuten jo aiemmin mainitsin,
           
   Chronos 3D on key-frame -animaattori, mikä tarkoittaa käytän-
           
   nössä  sitä, että tietokone laskee animaation annettujen
           
   avainkuvien perusteella. Tämä saattaa kuulostaa oikopolulta
           
   tietokonegrafiikkaa tehdessä mutta Chronos sisältää sellaisia
           
   ominaisuuksia jotka suorastaan huutavat tietokoneen auttavaa
           
   kättä jo suunnitteluvaiheeseen. Morphaus (morphing), termi-
           
   naator-elokuvasta ja lukemattomista kaupallisista mainoksista
           
   tuttu  tekniikka vaatii tehokasta ja yksinkertaista tapaa
           
   tuottaa kuvia paljon ja nopeasti. Morphaus on yksinkertaisesti
           
   kahden  objektin välillä tehty muodonmuutos, jossa ensim-
           
   mäisestä  kuvasta tehdään tasaisesti liu'uttamalla toinen.
           
   Kuulostaa varmaankin monimutkaiselta, tietokoneelle hommassa
           
   ei kuitenkaan ole suurta ongelmaa, onhan se erikoistunut las-
           
   kemiseen.  Animaation  suunnitteluvaiheessa, jos halutaan
           
   käyttää nestemäisiä efektejä, täytyy ottaa huomioon sekä oh-
           
   jelmiston että tietokoneen rajat. Chronos on aika tarkka
           
   siinä, mitä tulee kahden morphattavan objektin ulkomuotoon ja
           
   ennen  kaikkea  niiden suhteessa toisiinsa. Pisteitä ja
           
   viivoja,joista objektit muodostetaan, täytyy olla täsmälleen
           
   yhtä paljon ja objektien alkupisteiden täytyy olla samassa
           
   kohdassa, toisin sanoen ne täytyy molemmat "piirtää" saman-
           
   suuntaisesti. Chronos valitsee molemmista objekteista yhden
           
   pisteen jonka perusteella se alkaa morphausta toteuttamaan ja
           
   pelkästään tietokoneen ja käyttäjän yhteisymmärryksen vuoksi
           
   on  hyvä,  että piste on vakio, paikka, mistä objektin
           
   piirtäminen on aloitettu. Kirjoitin piirtää-sanan lainaus-
           
   merkeissä  aivan  tarkoituksella, sillä käyttäjähän vain
           
   määrittelee  CAD-ohjelmistossa tai objektien suunnitteluun
           
   tarkoitetusssa työkalussa pisteet, joista tietokone objektin
           
   piirtää. En ole päässyt aivan täyteen selvyyteen siitä, millä
           
   perusteella eri ohjelmat tämän alkupisteen valitsevat mutta
           
   tulevista ongelmista selviää suunnittelemalla omat objektinsa
           
   huolellisesti. Tärkeintä kuitenkin on, että pisteitä ja vii-
           
   voja on saman verran molemmissa mallinnettavissa kappaleissa
           
   ja mikäli mahdollista, kannattaa käyttää yhtä ja samaa objek-
           
   tia jota on vain käsitelty Cyber-sarjan eri työkaluilla eri
           
   muotoiseksi. Chronos ei itsessään sisällä objekti-editoria,
           
   mutta siinä on varsin toimivat skaalaus-ominaisuudet joilla
           
   saadaa aikaan morphaukselta näyttävää jälkeä. Toinen alue,
           
   jossa hyvä käyttöliittymä animaatiota tehdessä on todella
           
   tarpeen,  on kameran liikkeet ja niiden suunnitteleminen.
           
   Saattaa olla hyvinkin helppoa luoda päähänsä ajatus helposta
           
   ohjaajan hommasta mutta Chronos 3D kyllä tipauttaa viattoman
           
   käyttäjän takaisin kastiinsa. En väitä että animaation vaikein
           
   osa olisi hyvä ohjaus, mutta se on se työvaihe, joka näkyy
           
   lopputuloksessa selvimmin. Kameraa on aina helppo heiluttaa
           
   muutaman pallukan ympärillä vaikkapa kordinaatteja käyttäen,
           
   mutta jos tarkoituksena on tehdä life-like -animaatiota, ka-
           
   meran ylinmääräisiä siirtoja tai lattiaan pulttaamista kan-
           
   nattaa harkita kahteen kertaan.
           
           
           
   Chronoksessa on tehty kameran, kuten kaikkien muidenkin ob-
           
   jektien käsittely hyvin helpoksi ja selkeäksi. Kamera on
           
   työpöydällä objekti muiden joukossa ja siihen pätevät samat
           
   säännöt kuin muihinkin objekteihin. Sitä voi kääntää kaikista
           
   kulmista oman, jonkun toisen objektin tai keskustan akselin
           
   mukaan. Sitä voi siirtää vapaasti, sille voi määritellä oman
           
   aika-akselin, jonka perusteella sen nykimätön liikuttaminen on
           
   mahdollista.  Jokaiselle  mallinnettavalle objektille voi
           
   tietysti luoda oman aika-akselin, jonka perusteella tietokone
           
   laskee yksittäisen objektin liikeet animaation aikana. Chro-
           
   noksessa on myös toiminta, smoothness, joka voidaan määritellä
           
   koko animaatioon tai vain osaan sitä. Toiminta pehmentää an-
           
   imaatiossa olevia jyrkkiä hyppäyksiä lisäten näin realismin
           
   vaikutelmaa ja vähentää tietokoneanimaatiolle niin tyypillistä
           
   nykimistä. Työkalut neljännen ulottuvuuden (Phase 4, millä
           
   tarkoitetaan  yleensä aikaa) muokkaamiseen ovat Chronoksen
           
   perusta ja niitä tehokkaasti käyttämällä saa aikaan yllättävän
           
   realistista ja toimivaa animaatiota.
           
           
           
   Yleisesti ottaen Chronos 3D on järkevä hankinta jos on kiin-
           
   nostunut tietokoneanimaatiosta tai mallinnuksesta, onhan se
           
   paras ohjelma Atarille tällä alueella. Yksin sillä ei kuiten-
           
   kaan saa paljoa aikaan, mutta koko Phase 4 ohjelmisto sisältää
           
   jo  kaiken  tarvittavan mallinnusstudion luomiseen. Oppi-
           
   miskynnys ei ole liian korkealla ja Chronoksessa on apu no-
           
   peasti saatavilla, on-line -helpeistä löytyy jokaisesta ko-
           
   mennosta varsin tarkka selvitys niin sen toiminnasta kuin
           
   järkevästä käytöstä. Chronos 3D toimii kaikissa Atarin tieto-
           
   koneissa, se osaa käyttää koneiden ominaisuudet tehokkaasti
           
   hyväkseen ja sisältää tuen matematiikkaprosessorille. Suosit-
           
   telen.
           
           
           
     Risto Juvonen
           
           

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003